ศูนย์สอบโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา EdLink Test Center

Transcription

ระเบียบปฏิบัตเิ กี่ยวกับการทดสอบ TOEFL ITPศูนย์ สอบโรงเรี �สีมา EdLink Test CenterTOEFL ITP นี ้ และการวางแผนเส้ �นพรุ่งนี ้ของนักเรี ยนนักศึกษา �ศึกษาต้ �ภาษาอังกฤษที่สร้ างความเชื่อมัน่ อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์และได้ มาตรฐานสากลเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก �ังกฤษ TOEFL ITP จึงตอบโจทย์ได้ อย่างถูกต้ ��ษ TOEFL ITP ได้ �ดทาขึ ้นโดย Educational Testing Services (ETS)สถาบันด้ �ทศสหรัฐอเมริ กา ที่ได้ �นาชาติมาเป็ นระยะเวลานานซึง่ นาข้ อสอบTOEFL test form ที่เป็ นข้ อสอบแบบ paper base �ทเฟิ �ับปรุงใหม่ให้ ��งกฤษของกลุม่ ผู้เรี �ว่ ไป โดยเปลีย่ นมาใช้ ชื่อว่า TOEFL ITP* [*TOEFL ย่อมาจากคาว่า Test of English as a Foreign Language ส่วน *ITP ย่อมาจากคาว่า Institutional Testing Program]TOEFL ITP เป็ นข้ อสอบแบบใช้ กระดาษในการทาข้ หน่วยงาน �ละภาคเอกชน ทีใ่ ช้ วดั ��่ได้ ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษา ข้ อสอบ TOEFL ITP ��เกี่ยวข้ องกับทักษะด้ านการฟัง ไวยากรณ์ และการอ่าน โดยมีคะแนนเต็ม 677 คะแนน ผลสอบ TOEFL ITP �าะใช้ ในการสมัครเรี ยนต่อ หรื อเป็ �บระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป และยังใช้ ะแนนสอบ TOEFL ITPแบบทดสอบ TOEFL ITP ใช้ วดั ทักษะแก่นแท้ ของภาษาอังกฤษ โดยใช้ เนื ้อหาเชิงวิชาการ 100% ที่คล้ �ด้ �้ กนั ในห้ องเรี ยนจริง ผลคะแนนสอบ TOEFL ITP มีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ �ี ้เป็ นเครื่ องมือสาคัญและใช้ �่ งๆ และเกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี ้:- ใช้ สาหรั บจัดห้ องเรี ยน ให้ ��อังกฤษ ซึ่งจาเป็ นต้ องรู้ ระดับชั น้ หรื �นการใช้ �าการของผู้เรี ยน- ใช้ � าวหน้ าของผู้เรี ยนโดยเน้ �ใช้ �าการ- ใช้ �เร็ จการศึกษา � าใจด้ านภาษาอังกฤษด้ านการฟั งและการอ่าน- ใช้ ยื่นเป็ นผลสอบภาษาอังกฤษ ��อังกฤษพื ้นฐานในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ��านันๆ้ กาหนด)- ใช้ ยื่นเป็ รรมการอุดมศึกษา (สกอ.)- ใช้ ยื่นเป็ นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อขอรับ ทุนการศึกษา ในสถาบัน การศึกษาหรื อหน่วยงานต่างๆ ที่ ยอมรับผลคะแนน TOEFL ITP- ใช้ ยื่นเป็ ��ละสถานศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับผลคะแนน TOEFL �ยอมรับผลคะแนน TOEFL ITP- ใช้ ยื่นเป็ นผลสอบภาษาอังกฤษ �ทังภาครั

- ใช้ เพื่อเตรี ยมตัวก่อนสอบ TOEFL iBT (Internet Based Testing)ทาไมจึงควรสอบ TOEFL ITP TOEFL ITP เป็ นข้ อสอบ TOEFL มาตรฐานที่ออกข้ อสอบโดยศูนย์บริ �ศึกษา ETS (EducationalTesting Service) ณ สหรัฐอเมริ กา �กับการสอบวัดผล TOEFL จริ ง ค่าใช้ จ่ายในการสอบ TOEFL ITP เพียง 1,800 บาทต่อท่าน ซึง่ �ยมการสอบ TOEFL iBT ถึง 4 เท่า �สอบได้ ภายใน 3-5 วัน หลังจากวันสอบ สะดวกในการสอบ �งมาสอบได้ โดยตรงที่โรงเรี �สีมา ซึง่ เป็ ครราชสีมาโครงสร้ างข้ อสอบ TOEFL ITP(1) TOEFL ITP เป็ นแบบทดสอบ paper-based ที่ ใช้ � ทุกคาถามเป็ น ตัวเลือ กแบบปรนัย และให้นักเรี ��อบ(2) ข้ อสอบ TOEFL ITP มี 2 ระดับ (Level) ��่าวคือ TOEFL ITP ที่เรี ยนมาข้ างต้ นทังหมดนั้น้ หมายถึง ชุดข้อสอบ Level 1 ซึ่ งเหมาะสาหรับ:้ ่ มต้ น) ถึง ระดับสูง ��สอบ คือระดับกลาง (ขันเริ้ ธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ม.6 �ื่อยื่นเข้ �หาวิทยาลัย หรื อ นักเรี ยนชันมันักเรี ยนในโปรแกรมหรื อโรงเรี �ิงวิชาการ �รื �องผ่านข้ อกาหนดด้ านภาษาอังกฤษ �ษาหรื อโครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ น บุคคลทัว่ าการLevel 1 (intermediate to advance) สาหรับชุดข้อสอบ Level 2 นัน้ � คือระดับเริ่ มต้ น (ขันสู้ ง) ถึง ระดับกลางนักเรี ยนชันมั้ ธยมศึกษาตอนต้ นทีต่ ้ �์หรื อ ค่า KPI ด้ านภาษาอังกฤษ หรื อนักเรี ยนในโปรแกรมหรื อโรงเรี ��ระดับเทคนิคหรื �งผ่านข้ อกาหนดด้ �� อโครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ นบุคคลทัว่ าการ

Level 2 (high beginner to intermediate)(3) คะแนนสอบ TOEFL ITP มีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ(4) สามารถเทียบผลกับ CEFR ในระดับ A2, B1, B2 และ C1 ผลสอบของแบบทดสอบ TOEFL ITP Level 1 �ยบกับคะแนนทัง้ 4 ระดับของ CEFR หรื อCommon European Framework of Reference for Languages ได้ การเทียบคะแนน TOEFL ITP �โรปได้ � พ์โดย �อบเพื่อการศึกษา (Educational Testing Service (ETS)) ��กรอบ CEFR นันก็้ �ต้ ่าสุดของ TOEFL ITP ระดับ 1 ที่สอดคล้ องกับสีร่ ะเทศในกลุม่ สหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Language หรื อ CEFRL) ตารางเบือ้ งล่ างนีแ้ สดงคะแนนที่ตงั ้ ไว้ ในแต่ ละส่ วน: ผลสอบของแบบทดสอบ TOEFL ITP Level 2 �ยบกับคะแนนทัง้ 2 ระดับของ CEFR หรื อCommon European Framework of Reference for Languages ได้ ตารางเบือ้ งล่ างนีแ้ สดงคะแนนที่ตงั ้ ไว้ ในแต่ ละส่ วน:

ขัน้ ��ครที่ศนู ย์สอบโรงเรี �� าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2x2 นิ ้ว จานวน 1 �บเป็ นเงินสด ท่านละ 1,800 บาท หรื อโอนเข้ าบัญชี �คาร.สาขา ี . �เงิน (pay in slip) �. หรื อที่อีเมล์: ��รให้ ทางศูนย์สอบ ส่งผลคะแนนสอบให้ (ในกรณี ที่อาจเป็ นบุคคลภายนอก ซึ่งมิใช่นกั เรี ยน นักศึกษาหรื ออาจารย์หรื อเจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี �สีมา) �ี่จ่าหน้ าซองถึงตนเองพร้ อมแนบเงินสด 50บาท นามามอบให้ ในวันที่สมัคร หรื �้ กบั �์สอบโรงเรี ลังจากพ้ �สอบ ไม่ว่า ในกรณีใดๆ ทังสิ้ �สอบผู้เข้ าสอบต้ องมาถึงห้ �ย่างน้ อย 30 นาทีผู้เข้ าสอบต้ �วอย่างเป็ �ายของผู้สอบ เช่น �ชน บัตรนักเรี ยน/นักศึกษา/ข้ าราชการ � อพาสปอร์ ต หรื อใบอนุญาตให้ ขบั ขี่ มาใช้ �้ าสอบผู้เข้ �ณ์เครื่ � 2B และยางลบเข้ าห้ องสอบได้ �ให้ นาอุปกรณ์การสือ่ สาร โทรศัพท์มือถือ กระเป๋ านักเรี ยน กระเป๋ าสะพายถือ ฯลฯ เข้ า ห้ องสอบผู้เข้ าสอบต้ �ี ยนหรื อนักศึกษา หรื อชุดสุภาพเรี ยบร้ อย เหมาะสมกับการเข้ าสอบผู้เข้ าสอบต้ องฟั งคาแนะนาหรื อคาสัง่ �ุมสอบ / กรรมการคุมสอบ และหรื อเจ้ าหน้ �ย่างเคร่งครัด หากฝ่ าฝื �ันไม่้ อนุญาตให้ สอบ และให้ ออกจากห้ �สอบ �ือ่ นหรื อขอยกเลิกการสอบ จะต้ องแจ้ งศูนย์สอบโรงเรี �� ายของการรับสมัคร มิฉะนัน้ ท่านจะไม่ได้ �บคืน �ลือ่ นการสอบได้ เพียง 2 ครัง้ �ารสอบ �� ที่โรงเรี �� 3-5 วันหลังจากวันสอบ

วิธีการคิดคะแนน TOEFL ITP Score [Level 1]วิธีการคิดคะแนน TOEFL Score เช่น หากท่านตอบถูก section ละ 30 ข้ อSection 1 ท่านจะได้ 50 คะแนนSection 2 จะได้ 56 คะแนน และSection 3 จะได้ 51 คะแนนจากนัน้ � วมารวมกันแล้ วคูณด้ วย 10 และหารด้ วย 3 จะเป็ น TOEFL Score ของท่านตัวอย่ าง (50 56 51)x10/3 523.33 *****************************

- �ก่อนสอบ TOEFL iBT (Internet Based Testing) ท าไมจึงควรสอบ TOEFL ITP TOEFL ITP เป็นข้อสอบ TOEFL ษา ETS (Educational