Premiär För Swedish E-Commerce Academy: Ny Rapport Visar Att Hälften Av .

Transcription

2022-03-29 09:50 CESTPremiär för Swedish E-CommerceAcademy: Ny rapport visar att hälften avsvenska företag saknar kunskap för attlyckas med sin e-handelDen 5 april drar utbildningssatsningen Swedish E-Commerce Academy igång.I samband med lanseringseventet presenteras även en ny rapport om svenskasmå- och medelstora företags upplevelser av e-handel som visar att behovetav kunskap är stort. En tredjedel avstår idag att sälja online, trots tillväxt- ochexportpotential.De senaste åren har e-handeln haft stark tillväxt i Sverige: bara från 2016 till

2021 ökade omsättningen med 150% enligt E-barometern, som ges ut avPostNord. E-handeln spelar därmed en allt större roll för svenska företagsmöjligheter att växa och nå ut till fler potentiella kunder – både i Sverige ochutomlands. Men trots e-handelns potential avstår runt en tredjedel av småoch medelstora företag från att sälja online, det visar en ny rapport. Av desom redan säljer online, är det bara hälften som säljer utanför Sverige.I rapporten, som är framtagen av IHM Business School och utförd av OrigoGroup på uppdrag av Amazon och Swedish E-Commerce Academy, uppgerhälften av de tillfrågade att de saknar tillräcklig kompetens för att bliframgångsrika inom e-handel. Kompetensbehovet är störst inom digitalmarknadsföring och infrastruktur, men omfattar även logistik, juridik ochkundsupport.Swedish E-Commerce Academy syftar till att ge små och medelstora företagkunskap för att lyckas med sin e-handel. Tillsammans skapar BusinessSweden, Almi Företagspartner Skåne, Amazon och PostNord, Sverigesledande utbildningsplattform för e-handel, med bidrag från RegionalExportsamverkan Skåne och Ehandel.”E-handeln växer snabbt världen över och många vill locka till sig kunder. Detbetyder att fler har blivit bättre på anpassa sina erbjudanden, men för attkunna fortsätta vara framgångsrika behöver svenska e-handlare göra mer föratt förstå det land eller länder de ska expandera till, så att de kan vararelevanta för de kunder som finns där,” säger Jan Larsson, VD på BusinessSweden.”Som mindre företag är det svårt att vara expert på allt. Genom att dra nyttaav den specialistkunskap som logistikpartners och andra leverantörer besitterkan företagare inte bara undvika onödiga misstag, utan även lära sig mycketpå köpet. I slutändan kommer det leda till både framgångsrikare små- ochmedelstora företag och nöjdare kunder, vilket är målet med Swedish ECommerce Academy.”, säger Mathias Krümmel, CEO PostNord Sverige.”Sverige är ett väl utvecklat e-handelsland vilket innebär stor potential försvenska företag att nå ut till ännu fler kunder, både nationellt ochinternationellt. Samtidigt är konsumenternas förväntningar på en brashoppingupplevelse idag skyhöga. Vi är glada och stolta över att samarbetamed starka lokala aktörer för att stötta svenska e-handelsföretag och erbjudadem nya utbildningsmöjligheter på Amazon och andra försäljningskanaler

online.”, säger Gulfem Toygar, Amazons Sverigechef.Den 5 april kl 9:00-10:15 sätter satsningen igång på allvar med en morgonfylld av diskussioner och e-handelsinsikter. Talare på det virtuella eventet ärbland annat Jan Larsson, VD för Business Sweden Partik Müller, Ehandelsexpert på Nets och Henrik Klintenberg, IHM Business School. Det bliräven en paneldiskussion med bland andra Amazons Sverigechef GulfemToygar. Eventet markerar startskottet för en ny kostnadsfri webbinarie-serie isex delar som berör olika ämnen inom e-handel från var och en av de aktörersom står bakom Swedish E-Commerce Academy.För mer information om Swedish E-Commerce Academy och för att registrerasig för det virtuella eventet, klicka här.För mer information, vänligen kontakta:Kommunikationsbyrån BCW Stockholmamazon.sweden@bcw-global.comOm Business SwedenBusiness Sweden hjälper svenska företag öka sin globala försäljning ochinternationella företag investera och expandera i Sverige. Våraaffärsutvecklare finns på fler än 40 marknader globalt där vi erbjuderstrategisk rådgivning och handfast stöd. Business Sweden ägs gemensamt avstaten och näringslivet.Om Almi Företagspartner SkåneAlmi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Detgäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. AlmiFöretagspartner Skåne är ett regionalt dotterbolag till det statligt ägdamoderbolaget Almi Företagspartner AB, som består av 16 regionaladotterbolag samt Almi Invest AB.Om Regional Exportverkan SkåneRegional Exportsamverkan Skåne är ett regionalt samarbete med syfte attförenkla för små och medelstora företag att växa internationellt genominternationalisering och export. Det regionala samarbetet består av deinternationaliserings- och exportfrämjande organisationerna Almi Skåne,Business Sweden, Exportkreditnämnden, European Enterprise Network, Investin Skåne och leds av Region Skåne. Samarbetet är en del av regeringensstrategi för att stärka svensk export.

Om EhandelEhandel är ledande branschmedia och mötesplats för e-handlare i Sverigemed över 18 000 medlemmar. Ehandel erbjuder en rad tjänster till ehandlare, bl.a. rådgivning med experter och anpassade konsultuppdrag.Om PostNordPostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inomNorden. PostNord säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företagi Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihopföretag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel ochkommunikation i Norden. Genom expertis och ett starkt distributionsnätutvecklar PostNord förutsättningarna för morgondagens e-handel,distribution, logistik och kommunikation i Norden.Om AmazonDen 28 oktober 2020 slog Amazon upp dörrarna till Amazon.se, en Amazonbutik för svenska konsumenter. Amazon vill bidra till den svenska ehandelssektorn och ser fram emot att samarbeta med lokala små ochmedelstora företag och hjälpa dessa företag att nå kunder i hela Sverige ochrunt om i världen.Om AmazonAmazon vägleds av fyra principer: starkt fokus på kunder snarare änkonkurrenter, passion för innovation, hängivenhet till verksamhetsoptimeringoch långsiktigt tänkande. Kundrecensioner, 1-Click shopping, personligtanpassade rekommendationer, Prime, Fulfilment by Amazon, AWS,Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echooch Alexa är några av de produkter och tjänster där Amazon varit pionjärer.För mer information, besök https://www.aboutamazon.eu/ och följ@AmazonNews.

KontaktpersonerBCW w-global.com

2022-03-29 09:50 CEST Premiär för Swedish E-Commerce Academy: Ny rapport visar att hälften av svenska företag saknar kunskap för att lyckas med sin e-handel