Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Transcription

Znak sprawy: DZ 2711-1/14SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAInstytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A,tel: 12/421-00-33, fax: 12/430-38-85, http://www.inig.pl , e-mail: office@inig.pl,zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziałuw przetargu nieograniczonym narozbudowę i rozwój infrastruktury teleinformatycznejInstytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego,poprzez dostawę urządzeń, oprogramowania i licencji wraz z ich wdrożeniem, instruktażem,szkoleniem i serwisem powdrożeniowymoraz instalacją punktów dostępowych sieci bezprzewodowej.TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207.000 euro, zgodniez Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartościzamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń UrzędowiOficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2013r., poz. 1735).Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. - Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).Zamówienie dofinansowywane z Projektu: „Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzeniecentrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów”realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,Priorytet 2. Infrastruktura sfery B R,Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki,Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej naukiPRZETARG OGŁOSZONO:- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej po przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,na stronie internetowej: http://simap.europa.eu ,- na stronie internetowej Zamawiającego,- na tablicy w siedzibie Zamawiającego.1

DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (kody CPV):32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe; 32.42.20.00-7 Elementy składowe sieci; 32.42.40.00-1 Infrastrukturasieciowa; 72.70.00.00-7 Usługi w zakresie sieci komputerowej; 45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach; 45.31.10.00-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.1. Opis przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i rozwój infrastruktury teleinformatycznej, poprzez dostawęurządzeń, oprogramowania i licencji wraz z ich wdrożeniem, instruktażem, szkoleniem i serwisempowdrożeniowym oraz instalacją punktów dostępowych sieci bezprzewodowej. Szczegółowe wymagania techniczno-funkcjonalne, wymagania gwarancyjne i gwarancyjnychusług serwisowych, wymagania dotyczące wdrożenia, warunki instruktażu oraz szkoleniapersonelu, a także warunki świadczenia usługi serwisu powdrożeniowego (wsparciatechnicznego) dla zamawianych urządzeń, oprogramowania, licencji oraz ich konfiguracjizawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ. Oferowany sprzęt musi być sprzętem fabrycznie nowym (nieużywanym) oraz pochodzić legalnegokanału dystrybucji Producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp: Zamawiający - opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm,aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia – dopuszcza rozwiązania równoważneopisywanym.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje, w razie potrzeby, udzieleniezamówienia uzupełniającego polegającego na dostawie i konfiguracji dodatkowego urządzenia,oprzyrządowania lub akcesoriów (np. patchpaneli), licencji i oprogramowania w kwocie nie większej niż10% wartości zamówienia.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.5. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w realizacji zamówienia podwykonawców.Zamawiający, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzega obowiązekosobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. prac konfiguracyjnychdostarczanych urządzeń i oprogramowania oraz instruktażu.Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia powierzanej podwykonawcom 2

załącznik nr 9 do SIWZ. W przypadku braku w ofercie wzmianki o podwykonawcach, Zamawiającyuzna, że Wykonawca wykona zamówienie bez podwykonawców.W przypadku powoływania się przez wykonawcę na wiedzę i doświadczenie podmiotów trzecich przywykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy pamiętać, iż podmiot z któregopotencjału Wykonawca korzysta musi uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia np.jako podwykonawca.6. Zamawiający nie przewiduje: Zawarcia umowy ramowej, Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,7. Warunki wymagane od Wykonawców. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 10 grudnia 2015 roku. Realizacja przedmiotu zamówienia winna przebiegać zgodnie z harmonogramem, określonym wZałączniku nr 1 do SIWZ. Instalacja sieci strukturalnej, dla potrzeb punktów dostępowych sieci bezprzewodowej nastąpi wsiedzibach Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanychw Krakowie przy ul. Lubicz 25A, przy ul. Łukasiewicza 1 i przy ul. Bagrowej 1, w Oddziale Krosnoprzy ul. Armii Krajowej 3. Dostawa sprzętu nastąpi do siedzib Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczegozlokalizowanych w Krakowie (ul. Lubicz 25A, ul. Łukasiewicza 1, ul. Bagrowa 1), w Krośnie(ul. Armii Krajowej 3) i w Warszawie (ul. Kasprzaka 25). Każdorazowo lokalizacja dostawy będziemusiała być konsultowana z Zamawiającym. Instalacja i pierwsze uruchomienie w celu sprawdzenia poprawności działania, zgodniez wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przeprowadzenie szkolenia CCNA i instruktażu dla pracowników Zamawiającego, zgodnie zwymaganiami i na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Świadczenie usługi serwisu powdrożeniowego - wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy oddaty podpisania protokołu odbioru końcowego. Szczegółowe wymagania dotyczące wsparciazawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i serwisowania zawarte są w Załączniku nr 1 doSIWZ.3

Gwarancja na urządzenia i oprogramowanie liczona będzie od daty dostawy/odbioru (protokół).Gwarancja na konfigurację urządzeń i oprogramowania - od daty podpisania protokołu odbiorukońcowego całości umowy. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe wg następującego planu: płatność 1 – po zakończeniu prac wskazanych w formularzu ofertowym w następującychpozycjach: A-zad. 1 poz. 1-9, 13-15, wraz z wdrożeniem: B-zad. 1 oraz E; w wysokościwynikającej z sumy wskazanych elementów formularza; płatność 2 – po zakończeniu prac wskazanych w formularzu ofertowym w następującychpozycjach: A-zad. 1 poz. 10-12; w wysokości wynikającej z sumy wskazanych elementówformularza; płatność 3 – po zakończeniu prac wskazanych w formularzu ofertowym w następującychpozycjach: A-zad. 2 poz. 16-18, wraz z wdrożeniem: B-zad. 2 (50%); w wysokościwynikającej z sumy wskazanych elementów formularza; płatność 4 – po zakończeniu prac wskazanych w formularzu ofertowym w następującychpozycjach: A-zad. 2 poz. 19-23, wraz z wdrożeniem: B-zad. 2 (50%); w wysokościwynikającej z sumy wskazanych elementów formularza; płatność 5 – po zakończeniu prac wskazanych w formularzu ofertowym w pozycji: C; wwysokości wynikającej z formularza. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust 1 ustawyPrawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l i 2 ustawyPrawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji. Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jejtreści. Oferta ma być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobępodpisującą ofertę. Oferta oraz składane wraz z ofertą dokumenty muszą być złożone w języku polskim, z wyjątkiemprospektów, katalogów i innych materiałów producenta. Wymogu języka polskiego nie będąnaruszać podane w ofercie i dokumentach składanych wraz z ofertą nazwy własne. Jako opis oferowanego sprzętu uznane będą prospekty, katalogi i inne materiały producenta, jeżelizostaną złożone wraz z ofertą. Będą one traktowane jako załączniki do oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści i wymaganiom zawartym w specyfikacji istotnych warunkówzamówienia.4

8. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisyprawa nakładają obowiązek ich posiadania;2) posiadania wiedzy i doświadczenia;3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia;4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowaw art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie dokonana w następujący sposób:a)Za spełniający warunek posiadania wiedzy i doświadczenia uznane zostanie wykonanie przezWykonawcę:I. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej (1) dostawy i wdrożenia wzakresie wszystkich wymienionych prac: Przełączników i zapór sieciowych Systemu telefonii IP Systemów serwerowo – macierzowych z wirtualizacją Systemów uwierzytelniania do sieci LAN, WLAN i VPN Sieci bezprzewodowej w oparciu o centralny system zarządzania punktamidostępowymi.Wszystkie wyżej wymienione prace powinny być wykonane na produktach tego samegoproducenta, co oferowane urządzenia.Dla wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że zrealizował jednozamówienie obejmujące swoim zakresem wszystkie wymienione prace lub zrealizował kilka zamówień,które w sumie potwierdzają wykonanie wszystkich wymienionych prac, każdej co najmniej jeden raz.II. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch (2) robót budowlanychw zakresie prac instalacji okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanegoo wartości każdej z nich nie mniejszej niż 25.000,00 zł netto.Uwaga dotyczy Wykonawców składających ofertę wspólną:Warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia muszą być spełnione przezjednego z Wykonawców, lub jeden z Wykonawców musi mieć wiedzę i doświadczenie w zakresiedostaw i wdrożenia, a drugi z Wykonawców musi mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie robót5

przy sieci strukturalnej.b)Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym orazosobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany Wykonawca, którydysponuje:I. osobami, posiadającymi co najmniej następujące certyfikaty: CCDP (Cisco Certified Design Professional), CCNP R&S (Cisco Certified Network Professional Routing&Switching), CCNP-V (CCNP Voice, formerly known as CCVP), CCNP-S (CCNP Security, formerly known as CCSP), CCAI CCNP (Cisco Certified Academy Instructor CCNP), CSSDS (Cisco Security Solutions and Design Specialist), CCNA-W (CCNA Wireless), VMware Certified Associate Data Center Virtualization (VCA-DCV), VMware Certified Associate Workforce Mobility (VCA WM).Zamawiający dopuszcza certyfikaty wyższe lub równoważne.UWAGA: Dla spełnienia warunku wystarczające będzie, aby: Wykonawca wskazał zespół,który łącznie posiada wymienione certyfikaty lub aby Wykonawca wskazał jedną (1) osobę,która posiada wszystkie wymagane certyfikaty.II. co najmniej jedną (1) osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnieniasamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowaniai nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznychbez ograniczeń;III. co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia elektryczne w grupachkwalifikacyjnych SEP D i E w zakresie badań i pomiarów;IV.co najmniej jedną (1) osobą posiadającą certyfikat instalatora okablowaniastrukturalnego. Osoba ta musi mieć ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producentaokablowania.UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadania uprawnień budowlanych,dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw EOG orazkonfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawobudowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawaniakwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.z 2008 r., Nr 63, poz. 394).c)Na spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności6

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiającynie stawia żadnych wymagań poza złożeniem odpowiedniego oświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców będzie dokonanaw oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów, jakich żądaZamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły (spełnia/niespełnia). Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalnoprawnym, pod względemich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagańZamawiającego. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzyi doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lubzdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego goz nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iżbędzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiającw tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnychzasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w szczególnościprzedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ) tychpodmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przywykonywaniu zamówienia. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na wiedzę idoświadczenie i/lub dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i/lub na zdolnościfinansowe podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu,należy pamiętać, iż podmiot z którego potencjału Wykonawca korzysta musi uczestniczyćw wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotówoświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.W przypadku korzystania z zasobów więcej niż jednego podmiotu każdy z tych podmiotówwypełnia odrębne zobowiązanie oraz załącza odrębne wymagane dokumenty.Zgodnie z art. 26 ust. 2e podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust 2bodpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tychzasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.9. Dokumenty wymagane.A) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawyPrawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia na podstawieRozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. Poz. 231) w sprawie rodzajów7

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogąbyć składane: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawozamówień publicznych, wzór - załącznik nr 3 do SIWZ; wykaz głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy idoświadczenia zrealizowanych w ostatnich trzech latach odpowiadających zakresem, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, datwykonywania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wzór – załącznik nr 6 do SIWZ; dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie; wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ichrodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania, wzór - załącznik nr 7 do SIWZ; dowody potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie zostały wykonane w sposób należyty orazwskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym odpowiedzialnychza kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,doświadczeniai a takżezakresuwykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,wzór - załącznik nr 8 do SIWZ; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymaganeuprawnienia; pisemne zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli dotyczy), zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawozamówień publicznych, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okreskorzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wzór – załącznik nr 10 do SIWZ. W przypadkukorzystania z zasobów więcej niż jednego podmiotu każdy z tych podmiotów wypełnia odrębnezobowiązanie oraz załącza odrębne wymagane dokumenty.B) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówieniawykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówieńpublicznych, Wykonawca musi przedstawić następujące dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;8

oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawozamówień publicznych, wzór – załącznik nr 4 do SIWZ; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawcanie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składekna ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawemzwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieniaalbo składania ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieniaalbo składania ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboskładania ofert;oraz dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: oświadczenie Wykonawcy obraku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,wzór – załącznik nr 5 do SIWZ.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio (§ 2 ust. 1 RozporządzeniaPrezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 231), że:- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.9

-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo żeuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lubwstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albozamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.Za aktualne w rozumieniu niniejszego punktu uznaje się dokumenty wystawione lub sporządzone z datą niewcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku dokumentu o brakuzaległości z uiszczaniem podatków, opłat i składek – wystawiony lub sporządzony z datą nie wcześniejsząniż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającymoświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którymWykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.W/w oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ichtłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.C) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przezZamawiającego, Wykonawcy składają następujące dokumenty: Szczegółowy wykaz wszystkich oferowanych produktów (urządzeń, oprogramowania i licencji)potwierdzający spełnianie wszystkich wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ (w Załączniku nr1 do SIWZ). Opis poszczególnych urządzeń winien być sporządzony w odniesieniu do każdej pozycjiz Formularza Ofertowego i zawierać: Numer Produktu (Part Number) / Opis / Ilość, np.:Liczba porządkowaz FormularzaOfertowegoNumerProduktu(Part Numer)OPISIlośćDopuszcza się opis w języku angielskim.Wykaz ten będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego lub niezależną firmę zewnętrzną, wskazanąprzez Zamawiającego, w celu weryfikacji sprawdzenia zgodności z wymaganiami opisanymizgodnością w SIWZ. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie możliwośćpowołania zewnętrznej, niezależnej Firmy, wskazanej przez Zamawiającego w celu przeprowadzeniapotrzebnych testów sprzętowych. Do tego celu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wskazanysprzęt, licencje i oprogramowanie do 14 dni od powiadomienia o takiej potrzebie. W razie nieprzejściatestów oferta zostanie odrzucona i Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zewnętrznejfirmy, weryfikującej zgodność sprzętu. W przypadku przejścia testów, Zamawiający pokrywa ich koszty.10

D) Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie podaje informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wrozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U Nr 47,poz. 211 z późn. zm) – dalej „ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” – i chce, aby wskazaneinformacje nie podlegały ujawnieniu osobom trzecim, powinien co do tych informacji złożyćoświadczenie o ich zastrzeżeniu jako informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać,iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie Wykonawcy nie możedotyczyć informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniunieuczciwej konkurencji, jak też dotyczyć nazwy Wykonawcy (firmy), jego adresu, oraz oferowanej ceny.Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy załączyć dooferty. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą zostać oznaczone i umieszczone wosobnej, wewnętrznej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.E) Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopiipotwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem"za zgodność z oryginałem".Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacjępodpisu.W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przezosobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosownepełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu. Pełnomocnictwo musizostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.F) Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzącyw skład grupy Wykonawców składających ofertę, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlegawykluczeniu. Natomiast warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez wszystkichWykonawców wspólnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzającyustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnikado reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego alboreprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupyWykonawców (wg. Kodeksu cywilnego - art. 98).11

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniuWykonawców składających wspólną ofertę. W/w pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonejnotarialnie. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich Wykonawców składającychwspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniuumowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowaniaWykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będziezłożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Zgodnie z treścią art.141 ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieniaponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytegowykonania umowy.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Ustala się wadium w wysokości: 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). Wykonawca wnosi wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 2 lutego 2015r. do godz. 9.30,w następujących formach:1. pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego:Bank PKO S.A. O/ Kraków, ul. Dunajewskiego,nr konta 62124047221111000048495264.Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznaniana rachunku Zamawiającego;lub w formie bezgotówkowej w kasie INiG, ul. Lubicz 25A, Kraków III piętro, w oryginale,w następujących formach :2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,3. w gwarancjach ubezpieczeniowych,4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.). Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jegozatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp i zabezpieczaćofertę przez cały okres związania nią tj. 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się odupływu terminu składania ofert.12

Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofertynajkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadiumniezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenianależytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przedupływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium napodstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przezZamawiającego. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z art.46 ust.1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności określonychw art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.11. Sposób sporządzenia oferty oraz sposób obliczania ceny.Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.Oferta musi zawierać: dowód wniesienia wadium, cenę oferty - w złotych polskich (PLN), ceny w ofercie muszą być wyrażone w kwocie netto orazbrutto.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę będącego osobą zagraniczną, nie podlegającąobowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązany jest on zamieścić takąinformację wraz z podaną ceną. Wykonawca zagraniczny podaje tylko cenę ofertową netto.Zamawiający, w ce

VMware Certified Associate Data Center Virtualization (VCA-DCV), VMware Certified Associate Workforce Mobility (VCA WM). Zamawiający dopuszcza certyfikaty wyższe lub równoważne. UWAGA: Dla spełnienia warunku wystarczające będzie, aby:Wykonawca wskazał zespół,