InstallationshandbokIInstallationshandboknstallationshandbok

Transcription

InstallationshandbokINNAN DU INSTALLERARPROGRAMVARANKONFIGURERING IWINDOWS-MILJÖKONFIGURERING IMACINTOSH-MILJÖFELSÖKNING

Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur man installerar och konfigurerarprogramvaran som gör att maskinen kan användas som skrivare eller scanner till en dator.Om programmet inte installeras som det ska eller om du behöver avinstallera det, se "4. FELSÖKNING" (sidan 38).Observera att I handbokens förklaringar förutsätts att du har kännedom om hur du arbetar med en Windows- eller Macintosh-dator. För ytterligare upplysningar om ditt operativsystem, läs bruksanvisningen för ditt operativsystem eller använd funktionen föronline-hjälp. Förklaringarna till skärmbilderna och procedurerna i den här handboken gäller främst för Windows 7 i Windows -miljöer ochMac OS X v10.8 i Macintosh-miljöer. Fönstren som visas kan variera beroende på operativsystemets version. När det står "MX-xxxx" i manualen ska du ersätta "xxxx" med namnet på din modell. Handboken innehåller referenser till faxfunktionen. Lägg dock märke till att faxfunktionen inte är tillgänglig i vissa länder ellerregioner. Den här handboken beskriver PC-Fax-drivrutinen och PPD-drivrutinen. Observera att PC-Fax-drivrutinen och PPD-drivrutineninte är tillgängliga i vissa länder och regioner och därmed inte visas för programinstallation.I sådana fall kan du installera den engelska versionen om du vill använda drivrutinerna. Denna handbok har utarbetats med stor noggrannhet. Kontakta ditt lokala servicekontor om du har några kommentarer till ellerfrågor om manualen. Denna produkt har genomgått noggranna kvalitetskontroller och kvalitetsbesiktningar. Om det mot förmodan skulle uppstå ettfel eller något annat problem ber vi dig kontakta din återförsäljare eller lokala auktoriserade servicerepresentant. Förutom de fall som regleras enligt lag ansvarar SHARP ej för fel som uppstår vid användning av produkten eller dess tillbehör,eller för fel på grund av felaktig användning av produkten eller dess tillbehör, eller övriga fel eller för någon annan skada somkan ha uppstått på grund av användning av produkten.Varning Reproduktion, anpassning eller översättning av innehållet i denna manual är ej tillåtet utan skrivet tillstånd, förutom närupphovsrättslagen tillåter det. All information i denna bruksanvisning kan ändras utan tillkännagivande. Nätverkskabeln eller USB-kabeln som ska anslutas till maskinen ska vara skärmad och den måste uppfylla specifikationerna.Illustrationer och manöverpanelen och pekpanelen som visas i denna manualKringutrustningen är vanligtvis tillgänglig som tillbehör, men med vissa modeller ingår en del tillbehörsutrustning som standard.För vissa funktioner och procedurer förmodar förklaringarna att enheter andra än ovanstående är installerade.Fönster, meddelanden och knappnamn som står i manualen kan skilja sig mot vad maskinen visar på grund avförbättringar och modifieringar av produkten.PROGRAMVARULICENSPROGRAMVARULICENSEN visas när du installerar programvaran på cd-skivan. Genom att använda hela eller delar avprogramvaran på cd-skivan eller i maskinen samtycker godtar du villkoren i PROGRAMVARULICENSEN.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING1INNAN DU INSTALLERARPROGRAMVARANCD-SKIVOR OCH PROGRAMVARA . . . . . . . . . . . . . . 2 SOFTWARE CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ANDRA CD-SKIVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4KONTROLLERA SYSTEMKRAVEN . . . . . . . . . . . . . . 5 SYSTEMKRAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 PROGRAMVARUKRAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63KONFIGURERING IMACINTOSH-MILJÖMAC OS X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344FELSÖKNINGOM INSTALLATIONEN INTE LYCKAS . . . . . . . . . . . 38BORTTAGNING AV PROGRAMVARAN . . . . . . . . . . 41ANSLUTA MASKINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ANSLUTA TILL ETT NÄTVERK . . . . . . . . . . . . . . . 7 ANSLUTA MASKINEN MED EN USB-KABEL(Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72KONFIGURERING IWINDOWS-MILJÖÖPPNA (FÖR ALLA PROGRAM) . . . . . . . . . . . . . . . . 8INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN /PC-FAX-DRIVRUTINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 NÄR MASKINEN ÄR ANSLUTEN TILL ETTNÄTVERK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 NÄR MASKINEN ANSLUTS MED ENUSB-KABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELADSKRIVARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINENFÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE IMASKINEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24INSTALLERA PRINTER STATUS MONITOR . . . . . . 27INSTALLERA SKANNERDRIVRUTINEN . . . . . . . . . 28INSTALLERA PS-TECKENSNITTEN . . . . . . . . . . . . 30ÄNDRA PORTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

1INNAN DU INSTALLERARPROGRAMVARANI det här kapitlet beskrivs de program som gör att du kan använda skrivar- och scannerfunktionerna i maskinen,cd-skivan som innehåller programvaran och de sidor där installationsprocedurerna återfinns.CD-SKIVOR OCH PROGRAMVARADen programvara som kan användas med maskinen finns på de cd-skivor som medföljer maskinen och expansionssatserna.Innan programvaran installeras ska man kontrollera att datorn och maskinen uppfyller kraven som beskrivs i"KONTROLLERA SYSTEMKRAVEN" (sidan 5).SOFTWARE CD-ROM "Software CD-ROM" som medföljer maskinen (för Windows)"Software CD-ROM" som medföljer maskinen används inte när expansionssatsen för skrivare är installerad i maskinen.Använd "Software CD-ROM" som medföljer expansionssatsen för skrivare.Den cd-skiva "Software CD-ROM" som medföljde enheten innehåller skrivardrivrutiner och annan programvara.Expansionssatsen för skrivare är monterad som standard på vissa modeller. I sådana fall finns innehållet på skivan"Software CD-ROM" som medföljer expansionssatsen för skrivare även på skivan "Software CD-ROM" som medföljermaskinen. Använd skivan "Software CD-ROM" som medföljer maskinen. Skrivardrivrutinen Sharp Advanced Printing Language-cDetta är en skrivardrivrutin från SHARP. NÄR MASKINEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT NÄTVERK (sidan 9) NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL (sidan 19) Printer Status Monitor (kan endast användas när maskinen är ansluten till ett nätverk.)Med denna kan du övervaka maskinens status på datorns bildskärm. INSTALLERA PRINTER STATUS MONITOR (sidan 27) PC-Fax DrivrutinMed den kan du skicka en fil från datorn som ett fax på samma sätt som du skriver ut filen. (När tillvalet för faxär installerat.)Även om faxfunktionen inte har installerats kan PC-Fax-drivrutinen uppdateras med hjälp av CD-ROM iexpansionssats för Internetfax så att du kan skicka en fil från din dator som ett Internetfax på samma sätt somdu skriver ut en fil. INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN (sidan 9) Scannerdrivrutin (TWAIN drivrutin)(kan endast användas när maskinen är ansluten till ett nätverk.)Med denna kan du använda maskinens scannerfunktion från ett TWAIN-kompatibelt program. INSTALLERA SKANNERDRIVRUTINEN (sidan 28)2

CD-SKIVOR OCH PROGRAMVARA "Software CD-ROM" som medföljer expansionssatsen för skrivare(för Windows/Macintosh)Programvara för Windows SkrivardrivrutinMed dessa kan maskinen användas som en skrivare.- Skrivardrivrutinen PCL6Maskinen stöder Hewlett-Packards PCL6-språk för skrivarstyrning.- PS-skrivardrivrutinPS-skrivardrivrutinen kan användas för sidbeskrivningsspråket PostScript 3 utvecklat av Adobe SystemsIncorporated.- PPD-driverMed PPD-drivrutinen kan maskinen använda den vanliga Windows PS-skrivardrivrutinen. NÄR MASKINEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT NÄTVERK (sidan 9) NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL (sidan 19) Printer Status Monitor (kan endast användas när maskinen är ansluten till ett nätverk.)Med denna kan du övervaka maskinens status på datorns bildskärm. INSTALLERA PRINTER STATUS MONITOR (sidan 27) PC-Fax DrivrutinMed den kan du skicka en fil från datorn som ett fax på samma sätt som du skriver ut filen. (När tillvalet för faxär installerat.)Även om faxfunktionen inte har installerats kan PC-Fax-drivrutinen uppdateras med hjälp av CD-ROM iexpansionssats för Internetfax så att du kan skicka en fil från din dator som ett Internetfax på samma sätt somdu skriver ut en fil. INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN (sidan 9) Scannerdrivrutin (TWAIN drivrutin)(kan endast användas när maskinen är ansluten till ett nätverk.)Med denna kan du använda maskinens scannerfunktion från ett TWAIN-kompatibelt program. INSTALLERA SKANNERDRIVRUTINEN (sidan 28)Programvara för Macintosh PPD-filSkrivarbeskrivningsfilen stöder sidbeskrivningsspråket PostScript 3 som utvecklats Adobe SystemsIncorporated. MAC OS X (sidan 34) För att kunna använda maskinen som en skrivare i en Macintosh-miljö krävs expansionssatsen förskrivaren och expansionssatsen PS3. Maskinen måste även vara ansluten till ett nätverk. EnUSB-anslutning kan inte användas. PS3 expansionssats är monterad som standard på vissa modeller. Scannerdrivrutinen och PC-Fax-drivrutinen kan inte användas på skrivarmodellerna. Scannerdrivrutinen och PC-Fax-drivrutinen kan inte användas i en Macintosh-miljö.3

CD-SKIVOR OCH PROGRAMVARAANDRA CD-SKIVOR Cd-skivan "PRINTER UTILITIES" som medföljer PS3 expansionssats*(för Windows/Macintosh)Denna innehåller de visningsteckensnitt som används med PS-skrivardrivrutinen.(Installera PS-skrivardrivrutinen och PPD-filen för Macintosh från "Software CD-ROM" som medföljerexpansionssatsen för skrivare*.)* PS3 expansionssats är monterad som standard på vissa modeller. INSTALLERA PS-TECKENSNITTEN (sidan 30) Cd-skivan "PRINTER UTILITIES" som medföljer expansionssats förInternetfax*1 (för Windows)Den här cd-skivan används för att uppdatera PC-Fax-drivrutinen på "Software CD-ROM" som medföljer maskineneller expansionssatsen för skrivare*2 så att den kan användas för att skicka Internetfax (PC-Fax-funktion).Om du vill använda PC-Fax-funktionen installerar du först PC-Fax-drivrutinen från "Software CD-ROM" sommedföljer maskinen eller expansionssatsen för skrivare*2 och sedan kör du installationsprogrammet på cd-skivan.Om PC-Fax-drivrutinen redan är installerad kör du endast installationsprogrammet. (Du behöver inte installera omPC-Fax-drivrutinen.)*1 Det beror på modellerna huruvida expansionssatsen för Internet-fax är tillgänglig eller ej.*2 Expansionssatsen för skrivare är monterad som standard på vissa modeller. INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN (sidan 9) Cd-skivan* "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (för Windows)Detta innehåller programvara som hjälper dig få så mycket som möjligt ur bilderna som du scannar på maskinen.Programvaran innehåller "Sharpdesk" ett dokumenthanteringsprogram för skrivbordet som möjliggör integreradhantering av scannade bilder och filer som skapats med olika programvara. Om du vill använda scannerfunktionen"Scanna till skrivbord" måste "Network Scanner Tool" vara installerat från cd-skivan.För programvarans systemkrav se manualen (PDF-format) i "Manual"-mappen eller Readme-filen" på cd-romskivan.För information om hur du installerar programvaran, se "Informationsguide".* Cd-skivan kanske inte medföljer maskinen beroende på modellen.4

KONTROLLERA SYSTEMKRAVENSYSTEMKRAVInnan du installerar programvaran som beskrivs i den här manualen måste du kontrollera att datorn uppfyller ndows XP*3, Windows Server 2003*3,Windows Vista*3, Windows Server 2008*3,Windows 7*3, Windows 8*3, Windows 8.1*3,Windows Server 2012*3Mac OS X v10.4,Mac OS X v10.5,Mac OS X v10.6,Mac OS X v10.7,Mac OS X v10.8Datortyp*2IBM PC/AT-kompatibel datorUtrustad med ett LAN-kort eller standardutrustad med en USB2.0*4/1.1*5-port.DisplayEn upplösning på 1024 x 768 och 16-bitars färg eller högrerekommenderas.En miljö där något av deoperativsystem som räknasupp ovan kan fungera fullt ut(inklusive Macintosh-datorermed en Intel-processor).Andra maskinvarukravEn miljö där något av ovanstående operativsystem kanfungera fullt ut.*1 Windows OS Starter Edition och Embedded Edition stöds inte.Andra versioner och servicepaket stöds, men det rekommenderas att servicepaketen uppdateras till den senastetillgängliga versionen.*2 Förutom modellerna som beskrivs till höger, stöds också vissa modeller med inbyggd funktion för trådlöst LAN.*3 Inkluderar 64-bitars operativsystemsversioner*4 Maskinens USB 2.0-port överför endast data med den hastighet som anges i standarden USB2.0 (Hi-Speed) omMicrosoft USB 2.0-drivrutin är förinstallerad i datorn eller om USB 2.0-drivrutinen för Windows som Microsofttillhandahåller via "Windows Update" är installerad.Programvara för Windows 2000 kanske inte finns för vissa modeller.*5 Kompatibel med modeller som är förinstallerade med Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, WindowsServer 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows Server 2012 och som är utrustade som standardmed ett USB-gränssnitt.*6 Kan inte användas när maskinen är ansluten med en USB-kabel. PC-Fax-drivrutinen och scannerdrivrutinen kan inteanvändas.För WindowsFör att utföra åtgärderna som beskrivs i den här manualen som installation av programvara och konfiguration av inställningarefter installation måste man ha administratörsbehörighet.5

KONTROLLERA SYSTEMKRAVENPROGRAMVARUKRAVFöljande krav måste uppfyllas för att programvaran som beskrivs i den här handboken ska kunna användas. Se"SYSTEMKRAV" (sidan 5) för vilka typer av datorer och operativsystem som programvaran kan köras vardrivrutinen Sharp Advanced Printing Language-c*1ForbindelsestypeNettverk/ USBPCL6 skriverdriver*2PS skriverdriver*2, PPD-driver*2PC-fax driver*3, *4Skannerdriver*4Printer Status MonitorMacintoshMacintosh PPD-fil*2Bare nettverk*5 (kan ikkebrukes med enUSB-kobling)*1 Den här funktionen är inte tillgänglig på vissa modeller.*2 Expansionssatserna för skrivare och PS3 är monterade som standard på vissa modeller.*3 Expansionssatsen för fax är monterad som standard på vissa modeller. När expansionssats för Internetfax ärinstallerad kan PC-Fax-drivrutinen uppdateras med hjälp av cd-rom-skivan "PRINTER UTILITIES" så att drivrutinenkan användas som en PC-Fax-drivrutin. I sådana fall kan drivrutinen användas utan expansionssats för fax.*4 Scannerdrivrutinen och PC-Fax-drivrutinen kan inte användas på skrivarmodellerna.*5 Skannerdrivrutinen och Printer Status Monitor kan inte användas om nätverket bara använder IPv6.6

ANSLUTA MASKINENANSLUTA TILL ETT NÄTVERKNär du vill ansluta maskinen till ett nätverk ansluter du LAN-kabeln till maskinens nätverkskontakt. Använd skärmadLAN-kabel.När du har anslutit maskinen till ett nätverk måste du konfigurera IP-adress och andra nätverksinställningar innan duinstallerar programvaran. (Standardinställningen för IP-adress är att ta emot IP-adress automatiskt när maskinenanvänds i en DHCP-miljö.)Nätverksinställningar kan konfigureras med "Nätverks-Inställningar" i systeminställningarna (administratör) på maskinen. Om maskinen används i en DHCP-miljö kan maskinens IP-adress ändras. Om detta sker är utskrift inte möjlig. Det härproblemet kan undvikas genom att maskinen tilldelas en permanent IP-adress. I den här manualen förklaras hur du konfigurerar programvaran i Windows-nätverksmiljö och Macintosh-nätverksmiljö. När maskinen används i ett IPv6-nätverk ska IPv6-inställningen i "Nätverksinställningar" i systeminställningarna(administratör) aktiveras. Kontrollera maskinens IP-adressDu kan kontrollera maskinens IP-adress genom att skriva ut "Lista över alla användarinställningar" isysteminställningarna.Se bruksanvisningen för information om hur du skriver ut "Lista över alla användarinställningar".ANSLUTA MASKINEN MED EN USB-KABEL(Windows)Maskinen kan anslutas till en dator med hjälp av en USB-kabel om datorn är en Windows-dator. (MaskinensUSB-gränssnitt kan inte användas i Macintosh-miljö.)Maskinen och datorn bör vara anslutna medan skrivardrivrutinen installeras. Om en USB-kabel ansluts innanskrivardrivrutinen installeras kommer skrivardrivrutinen inte installeras korrekt. Hur du ansluter en USB-kabel beskrivs i"NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL" (sidan 19).7

2KONFIGURERING IWINDOWS-MILJÖI det här avsnitet förklaras hur du installerar programvaran och konfigurerar inställningarna så att skrivar- ochscannerfunktionerna hos maskinen kan användas med en Windows-dator.ÖPPNA (FÖR ALLA PROGRAM)12Sätt in "Software CD-ROM" i datornsCD-enhet.Klicka på knappen [Start] ( ), klicka på[Den här datorn] och dubbelklickasedan på ikonen [CD-ROM] ( ). I Windows XP/Server 2003 klickar du på knappen[Start], sedan på [Den här datorn] och dubbelklickarsedan på ikonen [CD-ROM]. I Windows 8/Server 2012 ska du högerklicka istartfönstret (eller dra uppåt från nederkanten). Väljdärefter [Aktivitetsfältet] [Alla program] [Dator]och dubbelklicka sedan på [CD-ROM]. I Windows 8.1 ska du högerklicka på [Start]-knappenpå skrivbordet, klicka på [Utforskaren] och sedandubbelklicka på [CD-ROM]-ikonen.3Dubbelklicka på ikonen [Installation]( ). I Windows 7/8/Server 2012, om ett meddelandefönstervisas som uppmanar dig att bekräfta, klickar du på [Ja]. I Windows Vista/Server 2008, om ett meddelandevisas i som uppmanar dig att bekräfta, klickar du på[Tillåt].4Fönstret "LICENSVILLKOR" visas. Setill att du förstår innehållet ilicensavtalet och klicka sedan påknappen [Ja].Du kan visa "LICENSVILLKOR" på ett annat språkgenom att välja önskat språk på språkmenyn. Om duvill installera programvaran på det valda språketfortsätter du installationen med det valda språket.58Läs meddelandet i fönstret"Välkommen" och klicka sedan påknappen [Nästa].6Programväljarskärmen visas.Innan programvaran installeras, klicka först på [VisaVIKTIGT] för att se detaljerad information omprogrammet.För följande steg, se tillämplig sida nedan för detprogram du installerar.INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN /PC-FAX-DRIVRUTINEN NÄR MASKINEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT NÄTVERK*1- Standardinstallation: sidan 10- Avancerad installation: sidan 12- Installation med specificering av maskinadressen:sidan 14- Skriva ut med hjälp av IPP-funktionen ochSSL-funktionen*2: sidan 17 NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL: sidan 19 ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELAD SKRIVARE:sidan 23INSTALLERA PRINTER STATUS MONITOR: sidan 27INSTALLERA SKANNERDRIVRUTINEN: sidan 28*1Se "Installation med specificering avmaskinadressen" (sidan 14) om maskinen skaanvändas på ett IPv6-nätverk.*2 Detberor på modellerna huruvida den här funktionen ärtillgänglig eller ej.Knappen och skärmen kan variera på olika modeller.Om du har skrivarmodellen visas knappen [PrinterStatus Monitor] i stället för knappen [Hjälpprogram].

INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN /PC-FAX-DRIVRUTINENNär du vill installera skrivardrivrutinen eller PC-Fax-drivrutinen följer du respektive procedur i det här avsnittet beroendepå om maskinen är ansluten till ett nätverk eller om den är ansluten med en USB-kabel. NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL (sidan 19)NÄR MASKINEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT NÄTVERKI det här avsnittet förklaras hur du installerar skrivardrivrutinen och PC-Fax-drivrutinen när maskinen är ansluten till ettWindows-nätverk (TCP/IP-nätverk).Administratörsbehörighet krävs för att installera programvaran. Expansionssatsen för skrivare och PS3 expansionssatsen krävs när du vill använda PS-skrivardrivrutinen ellerPPD-drivrutinen. Expansionssatsen för skrivare krävs när du vill använda PCL-skrivardrivrutinen. Expansionssatserna för skrivare och PS3 är monterade som standard på vissa modeller. Hur du skriver ut på maskinen över Internet med hjälp av IPP-funktionen när maskinen är installerad på en annan plats,eller skriver ut med hjälp av SSL-funktionen (krypterad kommunikation), beskrivs i "Skriva ut med hjälp av IPP-funktionenoch SSL-funktionen" (sidan 17) och installera skrivardrivrutinen eller PC-Faxdrivrutinen. (Det beror på modellerna huruvidaden här funktionen är tillgänglig eller ej). Om maskinen är ansluten till ett IPv6-nätverkProgramvaran kan inte installeras genom att installationsprogrammet detekterar maskinens adress. När du har installeratprogramvaran enligt anvisningarna i "Installation med specificering av maskinadressen" (sidan 14), ändrar du port på detsätt som beskrivs i "Ändra till Standard TCP/IP Port" (sidan 32). Installationsproceduren i det här avsnittet gäller för både skrivardrivrutinen och PC-Fax-drivrutinen. Förklarningarna ärdock centrerade kring skrivardrivrutinen. PC-Fax-drivrutinen kan inte användas på skrivarmodellerna.9

INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN StandardinstallationNär programväljarskärmen visas i steg 6 i "ÖPPNA (FÖR ALLA PROGRAM)" (sidan 8), utför stegen nedan.1Klicka på knappen [Drivrutin förutskrift].2Klicka på knappen [Standardinstallering].För att installera PC-faxdrivrutinen, klicka på knappen[Hjälpprogram] - [PC-faxdrivrutin].Om du väljer [Anpassad installering] kan du ändraalternativen nedan. Om du väljer [Standard installering]sker installationen så som anges nedan. Maskinanslutningsmetod: LPR Direktuteskrift(automatisk sökning) Ange som standardskrivare: Ja (exkluderaPC-Fax-drivrutinen) Skrivardrivrutinens namn: Kan inte ändras PCL-visningsteckensnitt (Endast när drivrutinernaPCL, PS eller PPD installeras): InstalleradOm du väljer [Anpassad installering] markerar du[LPR-direktutskrift (automatisk sökning)] och klickarpå knappen [Nästa].Om du valde något annat än [LPR-direktutskrift(automatisk sökning)], se följande sidor: LPR Direkuteskrift (specificera adress): sidan 14 IPP: sidan 17 Delad skrivare: sidan 23 Anslut till denna dator: sidan 1910

INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN3Skrivare som är anslutna till nätverketidentifieras. Markera maskinen ochklicka på [Nästa].6När meddelande om att installationen ärklar visas klickar du på knappen [OK].7Klicka på knappen [Stäng] i fönstret isteg 1.Efter installationen kan ett meddelande visas där duuppmanas starta om datorn. Om det meddelandetvisas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startasom. Den här skärmen visas inte om enbart 1 enhethittas. Om maskinen inte kan hittas kontrollerar du attmaskinen är igång och att maskinen är ansluten tillnätverket. Sedan klickar du på [Sök igen]. Du kan även klicka på [Ange villkor] och söka eftermaskinen genom att ange maskinens namn(värdnamn) eller IP-adress. Kontrollera maskinens IP-adress (sidan 7)4Ett bekräftelsefönster visas. Kontrollerainnehållet och klicka på knappen[Nästa].5Följ anvisningarna på skärmen.Installationen är klar. Efter installationen, se "KONFIGURERASKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄRINSTALLERADE I MASKINEN" (sidan 24) förinformation om hur du konfigurerar skrivardrivrutinensinställningar. Om du installerade PS-skrivardrivrutinen ellerPPD-drivrutinen, kan PS-visningsteckensnittetinstalleras från CD-skivan "PRINTER UTILITIES" sommedföljer PS3 expansionssats*. Se "INSTALLERAPS-TECKENSNITTEN" (sidan 30).* PS3 expansionssats är monterad som standard påvissa modeller. Om du använder maskinen som en delad skrivare, se"ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELADSKRIVARE" (sidan 23) för information om hur duinstallerar skrivardrivrutiner på varje klientdator.Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka påknappen [Nästa].Installationen påbörjas. Om du använder Windows Vista/Server2008/7/8/8.1/Server 2012Och ett fönster med en säkerhetsvarning visasklickar du på [Installera drivrutinen ändå]. Om du använder Windows XP/Server 2003Om ett varningsmeddelande om Windowslogotyptest eller digital signatur visas klickar du påknappen [Fortsätt ändå] eller knappen [Ja].11

INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN Avancerad installationMed avancerad installation kan du välja skrivardrivrutinen som ska installeras.Utför stegen nedan när programväljarfönstret visas i steg 6 i "ÖPPNA (FÖR ALLA PROGRAM)" (sid 8).Denna installation utförs inte när drivrutinen Sharp Advanced Printing Language-c är installerad.1Klicka på knappen [Drivrutin förutskrift].3För att installera PC-faxdrivrutinen, klicka på knappen[Hjälpprogram] - [PC-faxdrivrutin].2 Om maskinen inte kan hittas kontrollerar du attmaskinen är igång och att maskinen är ansluten tillnätverket. Sedan klickar du på [Sök igen].Klicka på knappen [Avanceradinstallation]. Du kan även klicka på [Ange villkor] och söka eftermaskinen genom att ange maskinens namn(värdnamn) eller IP-adress. Kontrollera maskinens IP-adress (sidan 7)4Om du väljer [Anpassad installering] kan du ändraalternativen nedan. Om du väljer [Standardinstallering] sker installationen så som anges nedan. Maskinanslutningsmetod:LPR-direktutskrift (automatisk sökning) Ange som standardskrivare:Ja (exkludera PC-Fax-drivrutinen) Skrivardrivrutinens namn: Kan inte ändras PCL-visningsteckensnitt: InstalleradOm du väljer [Anpassad installering] markerar du[LPR-direktutskrift (automatisk sökning)] och klickar påknappen [Nästa].Om du valde något annat än [LPR-direktutskrift(automatisk sökning)], se följande sidor: LPR Direktutskrift (specificera adress): sidan 14 IPP: sidan 17 Delad skrivare: sidan 23 Anslut till denna dator: sidan 1912Skrivare som är anslutna till nätverketidentifieras. Markera maskinen ochklicka på [Nästa].Ett bekräftelsefönster visas. Kontrollerainnehållet och klicka på knappen[Nästa].

INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN5När fönstret för val av skrivardrivrutinöppnas väljer du den skrivardrivrutinsom ska installeras och klickar påknappen [Nästa].7Fortsätt med installationen genom attfölja instruktionerna från steg 5 i"Standardinstallation" (sidan 11).Kryssa i rutan för den skrivardrivrutin du vill installera såatt en markering () visas. När PC-Fax drivrutin installeras, visas inte dennaskärm. Gå till nästa steg. PS3 expansionssats* krävs för att användaskrivardrivrutinen för PS eller drivrutinen för PPD.* PS3 expansionssats är monterad som standardpå vissa modeller.6När du tillfrågas om du vill att skrivarenska vara standardskrivare gör du ett valoch klickar sedan på [Nästa].Om du installerar flera skrivardrivrutiner markerar du denskrivardrivrutin som ska användas som standardskrivare.Om du inte vill ange en av skrivardrivrutinerna somstandardskrivare väljer du [Nej].Om du klickade på knappen [Anpassad installering] isteg 2 visas följande fönster. Fönstret SkrivarnamnOm du vill ändra skivarens namn anger du önskatnamn och klickar på [Nästa]. Fönster som bekräftar installationen avteckensnittenOm du vill installera teckensnitt förPCL-skrivardrivrutinen markerar du [Ja] och klickarpå [Nästa]. När PC-Fax drivrutin installeras, visas inte dennaskärm. Gå till nästa steg. Om du inte installerar PCL-skivardrivutinen (duinstallerar PS-skrivardrivutinen ellerPPD-drivutinen), markera du [Nej] och klickar på[Nästa].13

INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN Installation med specificering av maskinadressenOm maskinen inte hittas pga. Att den inte är påslagen eller av annan orsak kan installationen utföras genom att mata inmaskinens namn (värdnamn) eller IP-adress.Om maskinen ska användas på ett IPv6-nätverk, ändrar du port på det sätt som beskrivs i "Ändra till Standard TCP/IPPort" i (sidan 32) efter att du har installerat programvaran enligt anvisningarna nedan.När programväljarskärmen visas i steg 6 i "ÖPPNA (FÖR ALLA PROGRAM)" (sidan 8), utför stegen nedan.1Klicka på knappen [Drivrutin förutskrift].3När du tillfrågas hur skrivaren äransluten väljer du [LPR Direct Print(specificera adress)] och klickar påknappen [Nästa].4Ange maskinens namn (värdnamn) ellerIP-adress och klicka på knappen[Nästa].För att installera PC-faxdrivrutinen, klicka på knappen[Hjälpprogram] - [PC-faxdrivrutin].2 Kontrollera maskinens IP-adress (sidan 7)Klicka på [Anpassad installering].* Skärmen är den för skrivardrivrutinen PCL6.Meddelandet "Vill du använda funktionen för"Tandemutskrift"?" visas inte förskrivardrivrutinen Sharp Advanced PrintingLanguage-c.Ange vilka siffror eller bokstäver som helst ommaskinen ska användas på ett IPv6-nätverk.14

INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN56När modellvalsfönstret visas markerardu maskinens modellnamn och klickarpå knappen [Nästa].8När fönstret för val av drivrutin öppnas,välj den skrivardrivrutin som skallinstalleras och klicka på [Nästa].9När fönstret med skrivarens namn visasklickar du på [Nästa].Om du vill ändra skrivarens namn anger du önskat namn.Kryssa i rutan för den skrivardrivrutin du vill installera såatt en markering () visas.När du tillfrågas om du vill installeravisningsteckensnitt markerar du ettsvar och klickar på knappen [Nästa]. Den här skärmen visas inte när Sharp AdvancedPrinting Language-c skrivardrivrutinen ellerPC-Fax-drivrutinen installeras. Gå till nästa steg. Om du inte installerar PCL-skivardrivutinen (duinstallerar PS-skrivardrivutinen eller PPD-drivutinen),markera du [Nej] och klickar på [Nästa].10Följ anvisningarna på skärmen.Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka påknappen [Nästa].Installationen påbörjas.7 Den här skärmen visas inte när Sharp AdvancedPrinting Language-c skrivardrivrutinen ellerPC-Fax-drivrutinen installeras. Gå till nästa steg. Om du använder Windows Vista/Server2008/7/8/8.1/Server 2012Och ett fönster med en säkerhetsvarning visasklickar du på [Installera drivrutinen ändå]. PS3 expansionssats* krävs för att användaskrivardrivrutinen för PS eller drivrutinen för PPD.* PS3 expansionssats är monterad som standardpå vissa modeller. Om du använder Windows XP/Server 2003Om ett varningsmeddelande om Windowslogotyptest eller digital signatur visas klickar du på[Fortsätt ändå] eller [Ja].Välj om du vill att skrivaren ska varastandardskrivare och klicka på knappen[Nästa].Om du installerar flera skrivardrivrutiner markerar du denskrivardrivrutin som ska användas som standardskrivare.Om du inte vill ange en av skrivardrivrutinerna somstanda

*3 Expansionssatsen för fax är monterad som standard på vissa modeller. När expansionssats för Internetfax är installerad kan PC-Fax-drivrutinen uppdateras med hjälp av cd-rom-skivan "PRINTER UTILITIES" så att drivrutinen kan användas som en PC-Fax-drivrutin. I sådana fall kan drivrutinen användas utan expansionssats för fax.