Prof. Dr Hab. N.med. Piotr Gałecki

Transcription

Prof. dr hab. n.med. Piotr Gałeckispecjalista psychiatra, specjalista seksuolog. KierownikKliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznegow Łodzi, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii,wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa iProkuratury w Krakowie, zastępca Dyrektora ds.Lecznictwa SPZOZ im. Babińskiego w Łodzi, KierownikOśrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych w wodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej wdziedzinie psychiatrii, Przewodniczący PaństwowejKomisji Egzaminacyjnej w dziedzinie psychoseksuologii, Członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego orazZespołu do opracowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Autor i współautorponad 300 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz współautor wielupozycji książkowych, w tym „Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa, oraz seksuologa wsprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń” oraz „Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego –komentarz”. W pracy klinicznej, dydaktycznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznychuwarunkowań chorób psychicznych, głównie depresji. Pomysłodawca i współorganizatorMiędzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej. Jest również autorem publikacji i pozycjiksiążkowych z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii. Koordynator krajowy badań klinicznych S-ketaminy.Ekspert Komisji Sejmowych oraz Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji.dr hab. n. prawn. Monika Michalska-Marciniak, prof. UŁzatrudniona w Katedrze Postępowania Cywilnego (II) Wydziału Prawa i Administracji UniwersytetuŁódzkiego na stanowisku profesora UŁ; sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi; autorka wielu publikacji zzakresu postępowania cywilnego, w tym zwłaszcza prawa procesowego cywilnego i sądowegopostępowania egzekucyjnego; członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych; brałaudział w wielu krajowych i międzynawowych konferencjach naukowych; odbyła staże naukowe naUniwersytecie w Bolonii i w Bari; monografia habilitacyjna „Zasada instancyjności w postępowaniucywilnym” (2013 r.) otrzymała wyróżnienie w V edycji konkursu „Przeglądu Sądowego” i Wydawnictwa„LexisNexis” na książkę najbardziej przydatną w praktyce postępowań sądowych.prof. dr hab.n.med. Józef Kocurspecjalista psychiatra, absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej AkademiiMedycznej, Współzałożyciel i były prezes Polskiego Towarzystwa PsychiatriiSądowej, przewodniczący Rady Naukowej PTPS, wiceprezes Sekcji PsychiatriiSądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego , redaktor naczelny„Psychiatrii i Psychologii Sądowej” członek Rady Programowej „ Sztuki Leczenia”i Rady Naukowej „Psychiatrii Polskiej”. Pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiegow dziedzinie psychiatrii oraz prezesa Oddziału Łódzkiego PTP, był członkiemPrezydium ZG PTP oraz prezesem Głównego Sądu Koleżeńskiego . Byłordynatorem Kliniki Psychiatrycznej IHP WAM, kierował Zakładem Psychofarmakologii Klinicznej iZakładem Psychorehabilitacji , a następnie - w Uniwersytecie Medycznym – Zakładem RehabilitacjiPsychospołecznej. W Instytucie Psychologii UŁ był kierownikiem Zakładu Psychopatologii i Psychologii

Klinicznej, w WSE (AHE) – dziekanem Wydziału Humanistycznego, prodziekanem i dziekanem WydziałuLekarskiego WAM, komendantem Instytutu Nauk Wojskowo-Medycznych tej uczelni, członkiemSenatu WAM i UŁ, przewodniczącym Rady Naukowej IHP i OOZW WAM. Posiada certyfikat suicydologaPolskiego Towarzystwa Suicydologicznego, jest członkiem honorowym Towarzystwa EdukacjiPsychosomatycznej , był członkiem ZG, wiceprezesem i prezesem Polskiego Towarzystwa ZapobieganiaNarkomanii , jest laureatem nagrody Aureliusza w kategorii „postać”. Od r.1979 jest biegłym sądowym,współorganizował międzynarodowe konferencje sądowo-psychiatrycznej , prowadzi szkolenia wzakresie tej problematyki w kraju i zagranicą , od wielu lat jest członkiem Państwowej KomisjiEgzaminacyjnej w dziedzinie psychiatrii . Był koordynatorem psychiatrycznych Centralnych KrajowychProgramów Badawczych, ekspertem programu Foresight i ekspertem Sejmowej Komisji Zdrowia wpracach nad Ustawą o Zapobieganiu Narkomanii, członkiem Komisji Neurofizjologii Klinicznej PolskiejAkademii Nauk. Opublikował 426 prac w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych,przedstawił 496 referatów na sympozjach i konferencjach naukowych. Wypromował 51 doktorównauk medycznych , był recenzentem w kilkunastu postępowaniach o nadanie stopnia doktorahabilitowanego i tytułu profesora nauk medycznychdr hab. n. społ. Błażej Juliusz Kmieciakprofesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych, ma doktorat zsocjologii prawa, jest też absolwentem resocjalizacji i podyplomowychstudiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył Szkołę PrawCzłowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka orazSzkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Posiada uprawnieniamediatora, odbywał kursy organizowane przez Uniwersytet Harvarda,Uniwersytet Georgetown i Organizację Narodów Zjednoczonych, dotyczącepraktyki w stosowaniu praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobecdzieci. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta SzpitalaPsychiatrycznego, był ekspertem Rzecznika Praw Pacjenta do sprawbioetycznych. Był też członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny iŻycia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa MedycznegoUniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofiliidr n.prawn. Krzysztof Eichstaedtdoktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi ijednocześnie Przewodniczący II Wydziału Karnego w tymsądzie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa iProkuratury w Krakowie, w latach 2017-2021 członekKomisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznegoprzy Rzeczniku Praw Obywatelskich, w 2014r. delegowanydo orzekania w Sądzie Najwyższym, członek Rady NaukowejPsychiatrii po Dyplomie, recenzent Przeglądu Sądowego w 2018r., współorganizatorMiędzynarodowych Kongresów Psychiatrii Sądowej w Łodzi, autor oraz współautor ponad 70 publikacjinaukowych, z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także z pograniczaprawa i psychiatrii, w tym m. in. współautor dużego komentarza do Kodeksu postępowania karnegooraz Komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a nadto Metodyki pracy biegłego

psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń, autormonografii Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym.Dr n. med. Agata Orzechowskaadiunkt i Kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej oraz Pracowni OpiniowaniaSądowo-Psychiatrycznego w Klinice Psychiatrii Dorosłych UniwersytetuMedycznego w Łodzi. Pracownik naukowo-dydaktyczny od 2010 roku. Specjalistapsycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta z kilkunastoletnimdoświadczeniem w pracy klinicznej. Autorka i współautorka ponad 150 publikacjinaukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautorka kilku pozycjiksiążkowych. W pracy klinicznej i naukowej interesuje się rolą psychologa wlecznictwie medycznym, chorobami psychosomatycznymi oraz dąży do poznania podłoża deficytówemocjonalnych w chorobach psychicznych. Swoje doświadczenie kliniczne i naukowe wykorzystuje worzecznictwie sądowo-psychologicznym.Dr n. med. Joanna Mossakowska- Wójcikdoktor nauk medycznych, adiunkt w Klinice Psychiatrii Dorosłych UniwersytetuMedycznego Łodzi.Specjalista psychiatra, pracownik Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ im. J.Babińskiego w Łodzi.Biegły sądowy. Autorka i współautorka publikacji w czasopismach krajowych izagranicznych.Dr n. med. Maciej KuśmierekSpecjalista psychiatra, doktor nauk medycznych, adiunkt dydaktyczny w KlinicePsychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego Łodzi. Absolwent UniwersytetuMedycznego w Łodzi. Od roku 2005 pracownik Specjalistycznego PsychiatrycznegoZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi. Od roku 2017 Koordynator Medyczny OddziałuPsychiatrii Sądowej, biegły sądowy. Zainteresowania zawodowe obejmująopiniowanie sądowo – psychiatrycznym w sprawach karnych. Wykładowca wKrajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autor publikacji w czasopismachkrajowych i międzynarodowych.Dr n.med. Marta Broniarczyk-CzarniakAbsolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista psychiatra, wtrakcie szkolenia specjalizacyjnego z seksuologii, doktorantka w KlinicePsychiatrii Dorosłych w Łodzi. Obecnie pełni funkcję Koordynatora OddziałuPsychiatrii Sądowej, w którym hospitalizowani są pacjenci w ramach realizacjiizolacyjnego środka zabezpieczającego. W pracy naukowej zajmuje siębadaniem patogenetycznych uwarunkowań schizofrenii.

Dr n.med. Katarzyna Bliźniewska-Kowalskaasystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi, lekarz w trakciespecjalizacji w dziedzinie psychiatrii w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZSzpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi, swoją wiedzę i doświadczenie już od czasówstudiów poszerzała podczas udziału w wymianach i stażach zagranicznych m.in.w Belgii i w Niemczech; Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych zdziedziny medycyny. W pracy badawczej dąży do poznania biologicznychuwarunkowań chorób psychicznych.Lek. Aleksandra RobachaLekarz psychiatra, specjalista seksuolog; Kierownik PZP i Patologii WspółżyciaSPZOZ w Łodzi; Certyfikowany Specjalista w zakresie edukacji seksualnejInstytutu Zdrowia Seksualnego w Warszawie; Certyfikowany SeksuologKliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego; Certyfikowany Superwizorpsychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego;Certyfikowany Specjalista Medycyny Seksualnej Polskiego TowarzystwaSeksuologii; Biegły seksuolog Zakładu Medycyny Sądowej Barzdo i Żydek wŁodziDr n med. Aleksandra LewandowskaSpecjalista psychiatra dzieci i młodzieży, autorka i współautorka kilkudziesięciupublikacji. Wykładowca. Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci imłodzieży. Członek Zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przyMinistrze Zdrowia. Wiceprzewodnicząca Rady do spraw Zdrowia Psychicznego.Kierownik naukowy szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapiidzieci i młodzieży. Przewodnicząca Łódzkiej Sekcji Psychiatrii Dzieci i MłodzieżyPolskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 17-tu lat pracuje z pacjentami wlecznictwie zamkniętym, ambulatoryjnym i w opiece środowiskowej.Ordynator Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci, Koordynator medycznyOddziału Psychiatrycznego Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, Kierownik PoradniZdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin, Koordynator PoradniPsychologiczno-Psychoterapeutycznej Środowiskowej, Kierownik Programu Koordynowanej Opiekidla Dzieci i Młodzieży z rozpoznaniem Całościowych Zaburzeń Rozwoju KO-CZR SpecjalistycznegoPsychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi.

dr n.hum. Bogdan Lachadiunkt WSH TWP w Szczecinie ponadto jest adiunktem Uniwersytetu SWPSOddział Zamiejscowy w Katowicach Wydział Psychoktyminalistyki, emerytowanypodinspektor Policji. Psycholog biegły z zakresu psychologii, profilowaniapsychologicznego, kryminalnego i kryminalistycznego, specjalista w dziedzinieprzestępczości brutalnej, uprzednio przez 15 lat profiler policyjny. Stworzyłponad 400 profili psychologicznych i kryminalistycznych w sprawach zabójstw,zgwałceń, pedofilii oraz podpaleń. Uczestniczył min. W takich sprawach jakWampira z Sosnowca Piotra S, seryjnego zabójcy prostytutek Mariusza H,wielokrotnego zabójcy z Katowic Leszka R, seryjnego gwałciciela działającego naterenie Katowic Tomasza K oraz w końcowej fazie prowadzonego postępowania w sprawie zabójstwaKrzysztof Olewnika. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu profilowania oraz psychologiikryminalnej, min. „Profilowanie kryminalistyczne”, „Zbrodnia niedoskonała”, „Dowód ukryty”.Kierownik merytoryczny i wykładowca Podyplomowego Studium dla Biegłych Sądowych Psychologówprzy Uniwersytecie SWPS. Prowadził szkolenia dla prokuratorów okręgu katowickiego i wrocławskiegooraz sędziów na Uniwersytecie Łódzkim w ramach studiów psychologia i psychiatria sądowa. Wydałponad 4000 opinii psychologicznych z różnych zakresów. Od 1999 roku konsultant ds. negocjacjipolicyjnych. Od lat współpracuje z mediami ogólnopolskimi jako ekspert i komentator wydarzeńkryminalnych. Przez media nazwany „ojcem profilowania psychologicznego w Polsce”.dr n.med. Katarzyna Nowakowska-Domagałaspecjalista psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapiiuzależnień, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, od 2004r. biegły wprzedmiocie opiniowania o uzależnieniu przy SO w Łodzi. W latach 2004-2015pracowała jako asystent, a następnie adiunkt na Uniwersytecie Medycznym wŁodzi. Od 2015r. pracuje naukowo i dydaktycznie na stanowisku adiunkta wInstytucie Psychologii UŁ. Od 2002r. pracuje klinicznie z pacjentamiuzależnionymi i ich rodzinami oraz zajmuje się psychoterapią zaburzeńnastroju, zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości a także problemówzwiązanych z odżywianiem. Pracuje w podejściu integracyjnym z psychodynamicznym rozumieniemprzyczyn trudności pacjenta. Od 2021r. pełni obowiązki Kierownika Kliniki Nerwic ZaburzeńOsobowości i Odżywiania i Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Bierze udział w licznych szkoleniach ikursach podnoszących kwalifikacje zawodowe m. in. w zakresie neuropsychologii, psychoterapii iopiniowania psychologicznego. Współautorka ponad 40 artykułów i rozdziałów w recenzowanychmonografiach polsko i anglojęzycznych. Bierze czynny udział w konferencjach międzynarodowych ikrajowych. Promotor prac magisterskich i licencjackich.Mgr Robert ChmieleckiAbsolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach psychologii - specjalnośćpsychologia kliniczna i zdrowia oraz socjologii. Posiada certyfikat do prowadzeniapsychoterapii w zakresie uzależnień uzyskany przez Państwową Agencję ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Aktualnie pozostaje wprocesie certyfikacji w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Odblisko 10 lat pracuje jako psycholog w oddziałach ogólnopsychiatrycznych wSpecjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi szpital im.J. Babińskiego, gdzie zajmuje się prowadzeniem diagnozy psychologicznej, jakrównież udzielaniem poradnictwa psychologicznego i psychoterapeutycznego. Aktualnie jest

pracownikiem Oddziału Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia. W ramachswoich obowiązków zawodowych zajmuję się opiniowaniem sądowo-psychiatrycznym pacjentówhospitalizowanych w ramach środka zabezpieczającego. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne zestudentami studiów stacjonarnych na kierunkach lekarskich i im pokrewnych UniwersytetuMedycznego w Łodzi.Mgr Aleksandra SkibaPsycholog, biegły sądowy. Absolwentka Instytutu Psychologii Wydziału Nauk oWychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność: psychologia zdrowia ikliniczna. Pracuje w oddziale psychiatrycznym F - Klinice Psychiatrii Dorosłych wSzpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Jestasystentem w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczobehawioralnej osób dorosłych w CBT EDU w Warszawie, atestowanym przezPolskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Odbywa specjalizację zpsychologii klinicznej prowadzonej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. CzłonekPolskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii PoznawczoBehawioralnej (PTTPB). Autorka i współautorka artykułów naukowych. Uczestniczy w licznychszkoleniach i konferencjach. W pracy klinicznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznego,poznawczego i emocjonalnego uwarunkowania zaburzeń depresyjnych. Pracuje głównie z osobamicierpiącymi z powodu zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości,a także doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów życiowych czy problemów w relacjachinterpersonalnychMgr Paulina MaruszewskaPsycholog, doktorantka w Klinice Psychiatrii Dorosłych UniwersytetuMedycznego w Łodzi, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo- behawioralny,w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej, ukończyła studiapodyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej. Pracownik Oddziału PsychiatriiSądowej w Szpitalu im. dr J. Babińskiego w Łodzi, biegły sądowy. Autorka iwspółautorka publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.Mgr Małgorzata Przybyłabsolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista psychologkliniczny, psychoterapeuta. Ukończone Studium opiniowania sądowo psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci organizowane przez FundacjęDzieci Niczyje, obecnie Dajemy Dzieciom Siłę, oraz Podyplomowe Studia„Seksuologia kliniczna -Opiniowanie, Edukacja, Terapia” powołane przyInstytucie Psychologii UAM. Biegła z listy Sadu Okręgowego w Łodzi , obecnie3 kadencja. Psycholog w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej SPZOZ

Prof. dr hab. n.med. Piotr Gałecki specjalista psychiatra, specjalista seksuolog. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ im. abińskiego w Łodzi, Kierownik