Turkish4kids'İn Çocuklara İli̇şki̇n Gi̇zli̇li̇k Poli̇ti̇kasi

Transcription

TURKISH4KIDS’İN ÇOCUKLARA İLİŞKİN GİZLİLİK POLİTİKASITurkish4Kids’e (“Turkish4Kids”, “biz/tarafımız”, “bizi/bize” veya “bizim”) Hoş Geldiniz!Çocuğunuzun çevrim içi gizlilik ve güvenliği bizim için son derece önemlidir. Bu Çocuklaraİlişkin Gizlilik Politikası, turkish4kids.com adresindeki web sitemiz üzerinden erişilebilenTurkish4Kids çevrim içi eğitim hizmetine (“Turkish4Kids Sitesi”) ilişkin çocuklardan alınankişisel bilgilerin çevrim içi olarak toplanılması, kullanılması ve açıklanmasını içerenuygulamalarımızı tanımlamaktadır.Turkish4Kids bu Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikası metninde belirtildiği üzere çocuklardantoplanan kişisel bilgileri kullanacaktır. Öte yandan, Turkish4Kids sitesinin bazı bölümleri-kayıt sayfaları, ebeveynlere doğrudan bildirim ve kredi kartıyla ödeme sayfaları gibi- ilegenel kitleye hitap eden ayrı Turkish4Kids web sitesi ve mobil uygulamasının çocuklarınebeveynlerine ve diğer yetişkinlere yönelik olduğunu unutmayın. Çocuklara yönelik olmayanbu Turkish4Kids hizmetleri ve sayfaları üzerinden diğer kullanıcılardan topladığımız her türlükişisel bilgi şu bağlantıdan erişebileceğiniz genel kitleye yönelik Turkish4Kids GizlilikPolitikası uyarınca uploads/2022/01/gizlilik.pdfTurkish4Kids, Çocukların Çevrim İçi Gizliliğini Koruma Kanunu (“COPPA”) ve diğer çocukgizliliği yasalarına uymayı taahhüt eder. Aşağıda dile getirildiği üzere Turkish4Kids Sitesininkullanımı aracılığıyla çocuklardan kişisel bilgi toplanılması, bu bilgilerin kullanılması ve/veyaaçıklanması öncesinde geçerli kanunların gerektirdiği durumlarda ebeveynlerden veya yasalvasilerden onay alıyoruz. Çocukların gizliliğini ciddiye alıyor ve bu anlamda ebeveynleriçocuklarının gizliliğini ve çevrim içi deneyimlerini her zaman korumaları konusunda aktif birrol üstlenmeye davet ediyoruz. Turkish4Kids’e şu adreslerden ulaşabilirsiniz:İsim: TURKISH4KIDS LLCAdres: 112 Capitol Trail Suite A111 Newark, DE 19711E-posta: info@turkish4kids.comÇocuklardan Hangi Bilgileri Topluyoruz?Çocuklar Turkish4Kids Sitesini kullanırken onlardan kişisel bilgiler topluyoruz.Bir çocuğun Turkish4Kids Sitesine erişip siteyi kullanması için bir ebeveyn ya da yasalvasinin çocuk için kendi hesapları üzerinden oluşturulup korunan bir alt hesaba giriş yapmasıgerekir. Bir çocuk için Turkish4Kids Sitesine giriş yapmadan önce ebeveyn ya da yasal vasiçocuğun adını, yaşını ve İngilizce yetkinlik düzeyini bildirmelidir.Alt hesabınoluşturulmasının ardından ebeveyn veya yasal vasi çocuğun kişisel bilgilerinin toplanmasınıda onaylamalıdır.Ebeveynin çocuğu için ilgili alt hesaba giriş yapması sonrasında bizim tarafımızdan (ve bazıdurumlarda hizmet sağlayıcılarımız tarafından) çocuktan doğrudan ve otomatik olarak kişiselbilgi toplanır. Daha net bir ifadeyle: Aşağıdakiler dahil eğitim aktivitesi verileri:oçocuğun Turkish4Kids Sitesiyle etkileşimine dayalı olarak üretilen ilerleme veperformans verileri.

oçocuğun eğitmenlerle derslerinin video kayıtları ve çocukla eğitmen arasındakimesajlaşmalar. Turkish4Kids’in bunları kaydetmesinin amacı Turkish4Kidsyöneticilerinin çocuğun İngilizce öğrenme seviyesini inceleyip çocukla bukonuda iletişime geçebilmeleridir. Hesap ve çocuğun aktivitesi ile ilişkili bilgileri izlemek için kullandığımız dahili birnumara olan Turkish4Kids kullanıcı kimlik numarası. Turkish4Kids’i sunmak ve geliştirmek, hata kaydı, analizler ve çocuğun kullanımbilgisi ile tarayıcısı, yazılımı ve işletim sisteminin yanı sıra cihaz türüyle ilişkilibilgileri ve benzeri detayları toplamak amacıyla kullandığımız çerezler, IP adresleri,MAC adresleri ve web işaretçileriyle ilişkili veriler de dahil kalıcı tanımlayıcılar. Pekçok web sitesi gibi Turkish4Kids Sitesi de şu anda “Do Not Track” şeklindeki tarayıcıbaşlıklarına yanıt vermemektedir. Ancak, çocuğun bilgisayarından veya diğercihazlarından çerezleri silerek ve çocuğun tarayıcısını tüm çerezleri engelleyecekşekilde ayarlayarak veya çerez depolanmadan önce çocuğu uyararak çerez takibinisınırlamak üzere adımlar atabilirsiniz. Öte yandan, çerezleri engellemeyi ya dasilmeyi tercih ederseniz Turkish4Kids Sitesinin bazı özellikleri doğru şekildeçalışmayabilir.Çocuklardan Turkish4Kids Sitesine katılmaları için makul düzeyde gerekli olandan daha fazlakişisel bilgi istemeyeceğiz. Ayrıca, çocuklar eğitmenlerle doğrudan etkileşim kursalar daçocukların kişisel bilgilerini Turkish4Kids Sitesi üzerinden daha fazla kamuya açık halegetirme seçeneği ya da imkanına sahip olmalarına izin vermeyiz.Çocuklardan Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?Çocuklardan topladığımız bilgileri şu amaçlarla kullanıyoruz:· ·Örneğin, çocuğun eğitsel gelişimini izlemek, ebeveyn ve yasal vasilere çocuğunperformansı hakkında bilgi ve rapor sağlamak ve çocuğun alt hesabını oluşturup devamettirmek de dahil olmak üzere çocuğun bilgiyi sağlama amaçları doğrultusunda. Ayrıca,çocuklara Turkish4Kids Sitesinin özellikleri ve fonksiyonlarını sağlamak üzere de toplananbilgileri kullanıyoruz.·Çocukların kişisel özelliklerine veya tercihlerine göre gördükleri içeriklerikişiselleştirmek için.·Çocukların Turkish4Kids Sitesini kullanımına dayalı iç görüler elde edip bunları analizetmek için. Bu bilgileri, hata kaydı oluşturmak, güvenliği sağlamak, Turkish4Kids Sitesininiyileştirilmesine yardımcı olmak ve yeni ürün ve hizmetler geliştirmek gibi bir dizi dahiliamaçla kullanıyoruz.·Çocukların Turkish4Kids Sitesi üzerinden toplanan kişisel bilgilerini çocuklar hakkındadiğer bağlamlarda bizim tarafımızdan ya da üçüncü taraflarca toplanan başka bilgilerlebirleştirebiliriz. Diğer bağlamlar arasında ebeveynler veya yasal vasilerle e-posta ya datelefon aracılığıyla kurduğumuz iletişimler veya çocuğun kullanıcı hesabıyla ilişkili müşterihizmetleri kayıtları bulunur.Çocuklardan Alınan Bilgileri Nasıl ve Kimlerle Paylaşıyoruz?

Turkish4Kids çocukların kişisel bilgilerini satmaz. Çocukların kişisel bilgilerini pazarlamaamaçları doğrultusunda paylaşmayız ya da açıklamayız. Buna doğrudan pazarlama amaçlarıgüden üçüncü taraflar da dahildir. Dahası, yukarıda belirtildiği gibi, çocukların Turkish4KidsSitesi üzerinden kişisel bilgilerini kamuya açık hale getirme seçeneği ya da imkanı yoktur.Turkish4Kids çocuklardan topladığımız kişisel bilgileri aşağıda tanımlanan şekildepaylaşabilir ya da açıklayabilir.·Ebeveynler veya Yasal Vasilerle. Çocuğun hesabı, ebeveyn veya yasal vasinin hesabıylailişkili olacaktır, yani ebeveyn veya yasal vasi çocuğun kat ettiği ilerlemeyi görüntüleyipizleyebilir.Ebeveyn veya yasal vasi çocuğunun eğitmenlerle olan derslerinin videokayıtlarına da erişebilir.·Eğitmenler. Turkish4Kids Sitesi kapsamında çocuklar görüntülü konuşma oturumlarıyoluyla eğitmenlerle ders planlayabilir ve onlardan ders alabilir. Çocuğun bir eğitmenlegörüntülü konuşma oturumu başlatması sonrasında eğitmen, çocuğun adını ve çocuğunpaylaştığı diğer kişisel bilgileri alacaktır. Eğitmen, kendi eğitmen hesabı üzerinden çocuğunöğrenme gelişimini inceleyip geri bildirimde bulunabilecektir. Çocuklar ayrıca Turkish4KidsSitesinde görüntülü konuşma oturumu dışında, doğrudan mesajlaşma gibi yollarla daeğitmenlerle iletişime geçebilirler.·Hizmet Sağlayıcılar. Turkish4Kids Sitesini erişilebilir hale getirmekte veya Turkish4KidsSitesini geliştirmekte bize yardımcı olmaları için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar,yükleniciler ya da aracılar kullanabiliriz. Örneğin, çocukların dersleri için video bağlantısısağlamak üzere bir hizmet sağlayıcı kullanıyoruz ve bunun dışında veri tabanı barındırma veveri depolama sağlayıcıları da kullanmaktayız.Bu tür hizmet sağlayıcılar yukarıda“Çocuklardan Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz” başlıklı bölümde dile getirilenamaçlar doğrultusunda bize yardımcı olmak için kendileri de bilgi toplayabilir ya da bizimçocuklardan topladığımız kişisel bilgilere erişim sağlayabilir.·Bir Araya Getirilmiş ve Kimliği Gizlenmiş Bilgiler. Turkish4Kids Sitesi üzerindekiaktivitelere ilişkin bir araya getirilmiş ve anonim verileri üçüncü taraflara ya da kamuoyunabildirebiliriz. Sadece örnek olması açısından, bunlar arasında eğitsel araştırma yapmak,Turkish4Kids Sitesini kullanmanın eğitsel faydalarını değerlendirmek, Turkish4Kids Sitesiniiyileştirmek ya da Turkish4Kids Sitesini pazarlarken sitenin etkinliğini ve kullanım şeklinigöstermek gibi amaçlar doğrultusunda çocukların Turkish4Kids Sitesiyle etkileşimine ve/veyaİngilizce öğrenme gelişimine ilişkin raporların sunulması bulunabilir. Bu tür bir arayagetirilmiş ve anonim veriler kalıcı tanımlayıcılar da dahil çocukların kişisel bilgileriniiçermez.·İşletme Transferleri. Bir şirket birleşmesi, öz sermaye veya varlık satışı, yenidenyapılanma, sermaye yatırımı, konsolidasyon veya Turkish4Kids’i kapsayan benzeri bir işlem(veya böyle bir girişimin olduğuna ilişkin durum tespiti) durumunda çocuklardan toplanankişisel bilgiler de dahil sahip olduğumuz bilgiler yeni kuruluşa kurumsal varlık olarak transferedilir. Mülkiyete veya çocukların kişisel bilgilerinin kullanımına ilişkin değişiklikler ileçocuğun kişisel bilgilerine ilişkin olarak ebeveyn veya yasal vasinin sahip olduğu seçeneklerkonusunda ebeveynleri veya yasal vasileri e-posta yoluyla ve/veya Turkish4Kids Sitesinekoyacağımız belirgin bir bildirimle bilgilendiririz.

·Hukuki. İyi niyet çerçevesinde olmak üzere kanun ya da hukuki bir sürecin (mahkemeemri, arama emri ya da mahkeme celbi gibi) gerekli kıldığını düşündüğümüz durumlarda veyaTurkish4Kids’in, kullanıcılarımızın ve/veya üçüncü tarafların haklarını, mülkiyetini veyakişisel güvenliğini korumak için gerekli olduğuna inandığımız anlarda çocukların kişiselbilgilerini kullanır ve açıklarız.Turkish4Kids Sitesi üzerindeki aktivitelere ilişkin bir araya getirilmiş ve kimliği gizlenmişverileri üçüncü taraflarla ya da kamuoyuyla paylaşabiliriz. Sadece örnek olması açısından,bunlar arasında eğitsel araştırma yapmak, Turkish4Kids Sitesini kullanmanın eğitselfaydalarını değerlendirmek, Turkish4Kids Sitesini iyileştirmek ya da Turkish4Kids Sitesinipazarlarken sitenin etkinliğini ve kullanım şeklini göstermek gibi amaçlar doğrultusundaçocukların Turkish4Kids Sitesiyle etkileşimine ve/veya İngilizce öğrenme gelişimine ilişkinraporların sunulması bulunabilir. Bu tür bir araya getirilmiş ve kimliği gizlenmiş veriler,çocuklardan toplanan kişisel bilgileri içermez.Ebeveynlerin Çocuklarının Kişisel Bilgilerini İnceleme, Silme ve Kontrol Etme HaklarıBir çocuğun hesabı ilk açıldığında ebeveyn veya yasal vasiden bu Çocuklara İlişkin GizlilikPolitikasında tanımlandığı şekilde çocukların kişisel bilgilerini toplama, kullanma veaçıklama iznini isteriz. Ayrıca ebeveynlere veya yasal vasilere çocuklarının aktivitelerini veilerlemesini görüntülemek üzere çocuğun hesabına giriş yapmalarını tavsiye ederiz.Ebeveynler veya yasal vasiler çocuklardan toplanan bilgilerin türünü incelemek ya daçocuğun kişisel bilgilerinin toplanması, kullanılması ve paylaşılması için verdikleri iznideğiştirmek üzere Turkish4Kids ile iletişime de geçebilirler. Ebeveynler veya yasal vasilerayrıca istedikleri zaman çocuklarından kişisel bilgi toplanmasının durdurulmasını isteyebilirve o ana değin toplanmış tüm bilgilerin silinmesini talep edebilirler. Ancak, bu tür taleplerçocuğun Turkish4Kids Sitesine erişimini ve Siteyi kullanımını sonlandırabilir.Bu ebeveynlik hakları hakkında bize ulaşmak, sorularınız veya yorumlarınız için lütfen şuadresten bize ulaşın:İsim: TURKISH4KIDS LLCAdres: 112 Capitol Trail Suite A111 Newark, DE 19711E-posta: info@turkish4kids.comHer türlü yazışmaya ebeveyn veya yasal vasinin e-posta adresi ve çocuğun adı dahiledilmelidir.Çocukların gizliliği ve güvenliğini korumak amacıyla çocukların kişiselbilgilerine erişme yetkisi sağlamadan önce ebeveyn ya da yasal vasilerin kimliğini doğrulamayönünde makul adımları atarız.Veri SaklamaVerilerin silinmesi için herhangi bir talep olmadıkça çocuklardan çevrim içi toplanan kişiselbilgileri çocukların abonelikleri sürdüğü müddetçe ve çocukların hesabı devre dışı kaldıktansonra iki yıllık bir süre boyunca saklarız. Bu bilgileri abonelik sona erdikten sonra dasaklamamızın sebebi kullanıcıların sona ermiş aboneliklerini yeniden etkinleştirmeleri halindeilerleme durumlarını kaybedip en baştan başlamaktansa genellikle derslerini kaldıkları yerdensürdürmek istemeleridir. Öte yandan, iki yıl boyunca hesabın kullanılmaması sonrasındaçocuklardan toplanan tüm kişisel bilgiler otomatik olarak aktif sunucularımızdan silinir.

Çocuklardan toplanan kişisel bilgiler her tür silinme talebi tarihinden itibaren makul bir süreboyunca yedek sunucularımızda saklandıktan sonra silinir ve bir daha geri getirilemez.Yukarıda dile getirildiği gibi ebeveynler abonelik dönemi boyunca ya da abonelik sonaerdikten sonra istedikleri zaman çocuklarından toplanan kişisel bilgilerin silinmesini talepedebilirler.Bir çocuktan yasal gerekliliklere uymayan bir yolla bilgi topladığımızı fark etmemizdurumunda ya o bilgileri sileriz ya da ilgili toplama işlemi için ebeveyn veya yasal vasidenonay isteriz.California Sakinlerine Yönelik Ek Gizlilik BildirimiBu Ek Gizlilik Bildirimi yukarıdaki Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikamızda bulunan bilgilereek teşkil eder ve burada belirtilmediği sürece sadece California sakinleri için geçerli olur. Bubildirim Hizmetlere ilişkin olarak veya Hizmetler aracılığıyla ve diğer araçlar kanalıyla(çevrim dışı ve telefonla toplanan bilgiler gibi) topladığımız kişisel bilgiler için geçerlidir.Yukarıda belirtildiği üzere önceki on iki ay içinde bizim tarafımızdan ya da hizmetsağlayıcılarımız tarafından iş amaçları ya da ticari amaçlarla çocuklardan aşağıdakikategorilerde kişisel bilgiler toplanmış olabilir: Tanımlayıcılar: ad ve diğer hesap bilgileri gibi. Demografik bilgiler: uyruk ve dil yetkinlik seviyesi gibi. İnternet veya Diğer Ağ ya da Cihaz Etkinliği: IP adresi, benzersiz cihaztanımlayıcıları, reklam ve uygulama tanımlayıcıları, tarama geçmişi ya da diğerkullanım verileri gibi ağ veya cihaz bilgileri. Konum Bilgileri: genel konum bilgileri (IP adresinden alınanlar ya da saat dilimigibi). Duyusal Bilgiler: Derslerin video ve ses kayıtları gibi duyusal bilgiler. Sizi Tanımlayan ya da Makul Oranda Sizinle İlişkilendirilebilecek Diğer Bilgiler:Çocuğu tanımlayan ya da çocukla makul oranda ilişkilendirilebilecek, sorun gidermesoruları gibi başka bilgileri de toplayabiliriz.Yukarıda tanımlanan kategorilerdeki kişisel bilgileri çocuktan, çocuğun ebeveyninden ya daçocuğun Hizmetleri kullanımı üzerinden toplarız.Yukarıda tanımlanan kategorilerdeki kişisel bilgileri aşağıdaki iş amaçları ve ticari amaçlardoğrultusunda toplarız: Hizmet Sunumu (ör. hesap hizmetleri ve bakımı, sipariş işleme ve yerine getirme,müşteri hizmetleri, reklam ve pazarlama, analizler ve Hizmetler hakkında iletişim), Operasyonel amaçlar (ör. Hizmetleri sağlama ve Hizmetlerle ilgili sorunları giderme), Güvenlik olayları ve sahte veya yasa dışı aktivitelerin tespiti, bunlara karşı korumasağlama ve bunları soruşturma, Yazılım hatası tespiti, hata raporlama ve Hizmetlerin kalitesi veya güvenliğini korumaamaçlı aktiviteler,

Mevcut Hizmetleri iyileştirme ve yeni hizmetler geliştirme (ör. yeni ürünler veyaözellikler geliştirmek için araştırmalar yürüterek), Size bildirdiğimiz diğer kullanımlar.Kişisel bilgileri hizmet sağlayıcılarımız ve eğitmenler dâhil olmak üzere başkalarıyla nasılpaylaştığımızı belirtiriz.HaklarCalifornia sakinleri belirli bazı haklara sahip olabilir. California yasaları bir çocuğunebeveyninin bizden şunları talep etmesine izin verebilir: Son on iki ay içinde çocukla ilgili topladığımız ya da açıkladığımız kişisel bilgikategorilerini, bu tür bilgilerin kaynak kategorilerini, bu tür bilgileri toplamanın işaçısından veya ticari açıdan amacını ve bu tür bilgileri paylaştığımız üçüncü tarafkategorilerini sağlamamız. Çocukla ilgili elimizde bulunan belirli bilgilere erişim ve/veya bu bilgilerin birnüshasını sağlamamız. Çocukla ilgili elimizde bulunan belirli bilgileri silmemiz.Ebeveynlerin varsa size sunduğumuz finansal teşvikler hakkında bilgi alma hakkı olabilir.Ebeveynlerin ayrıca belli hakları kullandıkları için ayrımcılığa uğramama hakkı da vardır(geçerli yasada belirtildiği şekilde). Belirli bilgiler geçerli yasa uyarınca bu tür taleplerdenmuaf olabilir. Hizmetleri sunabilmek için belirli türde bazı bilgilere ihtiyaç duyuyoruz.Bizden bu bilgileri silmemizi isterseniz Hizmetlerimiz tarafınızca veya çocuğunuz tarafındanerişilemez veya kullanılamaz hale gelebilir.Çocuğunuz adına bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz lütfen bu form üzerindenveya info@turkish4kids.com adresinden talebinizi gönderin. Talebinizi yerine getirmedenönce kimliğinizi doğrulamamız gerekecektir. Bizde çevrim içi bir hesabınız varsa hesabınızagiriş yaparak kimliğinizi ve talebinizi doğrulamaya yardımcı olursunuz ancak hesabınızıngizliliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsak ek bilgiler talep edebiliriz. Bizde hesabınız yoksa yada hesap güvenliğinizin ihlal edildiğinden şüphelenmek için sebebimiz varsa talebinizinniteliğine ve istenen bilginin hassasiyetine dayalı olarak kimliğinizi doğrulamak için mevcutkayıtlarımızla eşleştirmek üzere sizden ek bilgiler talep ederiz.Ayrıca, çocuğunuz adına talepte bulunmak üzere yetkili bir vekil de tayin edebilirsiniz. Bununiçin bize vekilin çocuk adına hareket etmesini öngören ve tarafınızca imzalanmış yazılı biryetkilendirme belgesi ya da bir vekâletname sunmanız gerekir. Bununla birlikte yine dedoğrudan tarafımızca kimliğinizin doğrulanması gerekecektir.Bilgilerimi Satma. California sakinleri kişisel bilgilerinin “satışı” seçeneğini iptal edebilirler.Turkish4Kids çocuklardan toplanan kişisel bilgileri satmaz.Yürürlük Tarihi ve Bu Politikadaki DeğişikliklerBu Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikası yukarıda belirtilen Yürürlük Tarihi itibarıylageçerlidir. Bu Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikasını Turkish4Kids Sitesindeki veya bilgiişleme uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla bazen güncelleyebiliriz. BuÇocuklara İlişkin Gizlilik Politikasındaki uygulamalarımızda değişiklik olduğu takdirde

Yürürlük Tarihi de değişir. Bu Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikasında önemli bir değişiklikyaparsak ebeveynlerin uygulamalarımızdaki değişikliklere ilişkin doğrudan bildirim almasınısağlamaya mevcut teknolojiyi de dikkate alarak makul ölçüde gayret ederiz.Sorular veya YorumlarBu Çocuk Politikasına ilişkin sorularınız veya yorumlarınız için lütfen şu adresten bize ulaşın:İsim: TURKISH4KIDS LLCAdres: 112 Capitol Trail Suite A111 Newark, DE 19711E-posta: info@turkish4kids.comSon Güncelleme: 15 Ocak 2022

numara olan Turkish4Kids kullanıcı kimlik numarası. Turkish4Kids'i sunmak ve geliştirmek, hata kaydı, analizler ve çocuğun kullanım bilgisi ile tarayıcısı, yazılımı ve işletim sisteminin yanı sıra cihaz türüyle ilişkili bilgileri ve benzeri detayları toplamak amacıyla kullandığımız çerezler, IP adresleri,