Levitchi - Gramatica Limbii Engleze

Transcription

CuprinsCuvânt înainte / 9Morfologia / 10Substantivul / 10I. Forma substantivelor / 10Conversiunea substantivelor /11Schimbarea categoriei gramaticale a substantivelor / 11Formele gramaticale ale substantivelor / 11II. Determinanţii substantivelor / 11III. Modificatorii substantivelor / 13IV. Funcţiile sintactice ale substantivelor / 13V. Clasificarea substantivelor / 14Substantive simple şi compuse / 14Substantive derivate / 14Substantive formate prin conversiune / 14Substantive formate prin contragere / 15Substantive formate prin abreviere / 16Substantive formate prin afixaţic / 16Substantive formate prin deflexiune / 16Tabel recapitulativ / 16Formarea substantivelor / 16a) După criteriul compunerii / 16b) După criteriul derivării / 16Clasificarea substantivelor după conţinut şi regim gramatical / 17Substantivele individuale / 17Substantivele individuale propriu-zise / 17Substantive individuale defective / 18Substantive unice / 18Echivalente ale numelor proprii / 19Substantive denumiri de materie / 19Substantive abstracte unice şi abstracţiuni / 19Substantive colective / 20Substantive colective propriu-zise / 20Substantivele pluralităţii / 20Substantive individuale ale pluralităţii / 20Clasificarea substantivelor după conţinut şi regim gramatical / 20Clasificarea substantivelor comune / 21VI. Numărul substantivelor / 21Formarea pluralului substantivelor / 21Formarea numărului plural al substantivelor / 23Forme duble de plural cu sens diferit / 23Forme de plural cu sens diferit / 23VII. Genul substantivelor / 24VIII. Declinarea substantivelor / 26Nominativul / 26Genitivul / 26Genitivul sintetic (genitivul în "s) / 27Genitivul analitic (genitivul prepoziţional) / 28Dativul / 29Acuzativul / 31Vocativul / 32Declinarea substantivelor / 32Articolul / 33I. Articolul hotărât / 33Funcţiile articolului hotărât / 33Funcţia anaforică / 33Funcţia generică / 34

Funcţia epiforică / 34Articolul hotărât ca determinant nesemnificativ / 34Articolul hotărât in expresii / 35Articolul hotărât, element al substantivării / 35Articolul hotărât folosit cu alte părţi de vorbire / 35Funcţiile articolului hotărât / 36II. Articolul nehotărât / 36Funcţiile articolului nehotărât / 36Funcţia numerică / 36Funcţia epiforică / 37Funcţia'generica / 38Articolul nehotărât in expresii / 38Funcţiile articolului nehotărât / 38III. Articolul zero / 38Funcţia generică / 39Funcţia numeric-nehotărâtă / 39Articolul zero înaintea vocativului / 39Articolul zero înaintea unor substantive proprii / 39Articolul zero determinant al unor substantive asociate cu numerale / 40Articolul zero după prepoziţii / 40Articolul zero în expresii / 40Funcţiile articolului zero / 40Omisiunea articolului / 41Deosebiri în folosirea articolului în limbile engleză şi română / 41Adjectivul / 42I. Forma adjectivelor / 42II. Clasificarea adjectivelor / 43Clasificarea adjectivelor după formă / 43Clasificarea adjectivelor după conţinut şi regim gramatical / 44Adjectivele modificatoare / 44Adjectivele calitative / 44Adjectivele relative / 44Adjectivele determinative / 44Adjectivele demonstrative / 45Adjectivele posesive / 45Adjectivele interogative / 45Adjectivele exclamative / 45Adjectivele relative pronominale / 45Adjectivele adverbiale / 46Adjectivele numerale / 46Adjectivele nehotărâte / 46Alte adjective nehotărâte / 47Adjectivele negative / 47Felurile adjectivelor în limba engleză / 47III. Comparaţia adjectivelor / 47Gradul comparativ / 48Gradul superlativ / 48Formarea comparativului şi a superlativului de superioritate / 49Comparaţia adjectivelor (pe bază de exemple) / 50Pronumele / 50Clasificarea pronumelor după conţinut şi funcţii / 50Pronumele personale / 51I / 51YOU / 51He / 51She / 51It / 51We / 52

You / 52They / 52Declinarea pronumelor personale / 52Pronumele reflexive / 52Pronumele de întărire / 52Pronumele demonstrative /53Pronumele interogative / 53Pronumele posesive / 54Pronumele relative / 54Pronumele relative-conjunctive / 56Pronumele reciproce / 56Pronumele numerale / 56Pronumele nehotărâte / 56Pronumele negative / 57Pronumele „one" / 58Pronume şi adjective / 58Categorii de pronume cu funcţiile lor / 59Numeralul / 59I. Clasificarea numeralelor / 59Numeralele cardinale / 60Numeralele ordinale / 61Numeralele fracţionare / 61Numeralele multiplicative / 61Numeralele distributive / 62Numeralele adverbiale de repetiţie / 62I1. Principalele măsuri şi greutăţi engleze / 62Verbul / 63I. Forma verbelor / 63Verbele compuse / 63Formele gramaticale ale verbului / 64II. Determinanţii verbului / 64III. Modificatorii verbului / 64IV. Inlocuitorii verbului / 64V. Clasificarea verbelor / 65Formele contrase / 65Forme verbale contrase / 65Formele de bază ale verbului / 65Principalele verbe neregulate / 66Clasificarea verbelor după conţinut / 68Verbe cu predicatie completă / 69Verbele intranzitive / 69Verbele reflexive / 69Redarea verbelor reflexive româneşti in limba engleză / 70Verbe cu predicaţie incompletă / 70Verbele auxiliare / 70Verbele de legătură copulative / 71Verbele modale defective / 71Shall, Should / 72Will, Would / 72Must / 72To Have (to). Had (to) / 73To Be (to). Was (to) şi Were (to) / 73Ought (to) / 73Need / 73Can. Could / 73May. Might / 74Dare / 74Do. Did / 75

Verbele semiauxiliare sau semimodale / 75Verbele auxiliare şi modale (concluzii) / 75Verbele tranzitive / 76Verbele intranzitive cu prepoziţie obligatorie / 76Verbele reflexive cu prepoziţie obligatorie / 76Construcţii verbale de tipul ,,There is” / 77VI. Conjugarea verbelor / 77Aspectul / 78Aspectul nedefinit / 78Aspectul continuu / 78Aspectul frecventativ / 79Diateza / 79Diateza pasivă / 79Cazurile când se foloseşte diateza pasivă / 80Verbe intranzitive cu înţeles pasiv / 80Modurile / 80Timpurile modului indicativ / 81Prezentul / 81Perfectul prezent / 84Preteritul / 84Mai mult ca perfectul / 85Viitorul apropiat / 85Viitorul anterior / 86Viitorul simplu / 86Viitorul în trecut / 87Modul condiţional / 88Condiţionalul prezent / 88Condiţionalul trecut / 88Modul subjonctiv (conjunctiv) / 89Subjonctivul sintetic / 89Subjonctivul analitic / 90a. Shall inf / 90h. Should inf / 90c. May inf / 90d. Might inf / 91c. Will inf / 91f. Would inf / 91Modul imperativ / 91Formele impersonale ale verbului / 91Infinitivul / 92Infinitivul (aspect, diateză, timp) / 92Infinitivul lung şi scurt / 93Infinitivul cu adverb intercalat / 94Construcţii cu infinitivul / 94Acuzativul cu infinitiv / 94Nominativul cu infinitiv / 95Infinitivul cu for-to / 96Infinitivul absolut / 96Forma în –ing / 96Participiul in -ing / 97Construcţii participiale / 98Acuzativul cu participiu / 98Nominativul cu participiu / 98Nominativul absolut cu participiu (nedefinit sau perfect) / 98Gerund-ul / 99Gerund-ul nedefinit / 99

Gerund-ul perfect / 100Participiul trecut / 100Construcţii cu participiul trecut / 101.Predicatul complex / 101Conjugarea verbului "to ask" / 101Nominativul absolut cu participiul (trecut) / 102Adverbul / 102I. Forma adverbelor / 102II. Clasificarea adverbelor după conţinut şi regim gramatical / 102Adverbele modificatoare / 103Adverbele de mod / 103Particulele adverbiale / 103Adverbele determinative / 103Adverbele interogative / 103Adverbele conjunctive / 104III. Comparaţia adverbelorFormarea comparativului şi a superlativului de superioritate / 104Prepoziţia / 105I. Clasificarea formală a prepoziţiilor / 105II. Poziţia prepoziţiei / 106III. Elipsa prepoziţiei / 106Conjuncţia / 107Clasificarea conjuncţiilor / 107Interjecţia / 108Sintaxa / 109Sintaxa părţilor propoziţiei / 110Subiectul / 110Clasificarea subiectelor din punctul de vedere al structurii / 110Predicatul / 111Clasificarea predicatelor / 111Acordul dintre subiect şi predicat / 112Complementul (direct, indirect, prepoziţional) / 113Complementul direct / 113Clasificarea complementelor directe / 113Complementul indirect / 114Complementul prepoziţional / 114Elementul predicativ suplimentar pe lângă complementul direct şi cel prepoziţional / 114Complementul circumstanţial / 115Atributul / 116Apoziţia / 116Felurile propoziţiilor / 117Clasificarea propoziţiilor după criteriul structurii / 117Elipsa părţilor de propoziţie / 117Propoziţiile enunţiative / 118Propoziţiile interogative / 118Propoziţiile imperative / 119Propoziţiile exclamative / 119Clasificarea propoziţiilor după criteriul conţinutului şi al dependenţei gramaticale / 119Ordinea cuvintelor in propoziţie (Topica) / 123Ordinea obişnuită a cuvintelor în propoziţie / 123Poziţia subiectului şi a predicatului / 123Poziţia complementului direct, indirect şi prepoziţional / 124Poziţia complementelor circumstanţiale / 125Poziţia atributului / 125Ordinea în propoziţie a anumitor atribute / 126Ordinea neobişnuită a cuvintelor în propoziţie / 126Fraza / 127Corespondenţa timpurilor / 127

Vorbirea directă şi indirectă / 128Remarci finale / 129Exerciţii / 130Morfologia / 130Substantivul / 130Articolul / 131Adjectivul / 133Pronumele / 134Numeralul / 135Verbul / 136Adverbul / 139Prepoziţia / 139Conjuncţia / 140Interjecţia / 140Sintaxa / 140Cheia exerciţiilor / 144Morfologia / 144Substantivul / 144Articolul / 145Adjectivul / 147Pronumele / 148Numeralul / 149Verbul. / 149Adverbul / 152Prepoziţia / 153Conjuncţia / 153Interjecţia / 154Sintaxa / 154Bibliografie / 157Cuvânt înainteLucrarea de faţă nu este o reeditare a Gramaticii limbii engleze pe care am publicat-o in 1961 şi din care amreţinut doar unele exemple, definiţii şi modalităţi de tratare a câtorva subiecte,deşi concepţia fundamentală esteaceeaşi; după cum, cu excepţii asemănătoare, ea nu este nici o reeditare a contribuţiei pe care am avut-o înredactarea Gramaticii limbii engleze, publicată împreună cu Ioan Preda (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967) siadresându-se unui public mai larg decât elevii de liceu şi cei din şcolile de cultură generală.Scopul direct al lucrării este de a fi un manual practic; aceasta, fără a se neglija aspectele teoretice, ori de câte oriele pot uşura înţelegerea şi sistematizarea dificilelor probleme ale gramaticii limbii engleze. Pe de altă parte, eaa urmărit şi scopuri instructiv-educative printr-un mare număr de exemple interesante prin conţinut (proverbe,maxime, judecăţi critice ale scriitorilor englezi şi americani etc.), deşi majoritatea propoziţiilor ilustrative suntîmprumutate din limba engleză vorbită.La baza gramaticii de faţă stă concepţia unei strânse interdependenţe dintre lexic, morfologie si sintaxă,concepţie în favoarea căreia pledează caracterul profund analitic al limbii englezemoderne. Această concepţie seîmpleteşte cu ideea că toate elementele lexical-gramaticale dintr-o propoziţie pot fi împărţite în două grupărifundamentale:a) elemente cunoscute de către interlocutor sau cititor (tema)b) elemente noi, necunoscute (rema).Vastele implicaţii gramaticale posibile ale acestor puncte de vedere nu pot afecta, bineînţeles, structura unuimanual de gramatică destinat în primul rând unui scop practic Astfel, de exemplu împărţirea gramaticii englezeîn morfologie şi sintaxă, repartizarea elementelor morfologice în zece părţi de vorbire etc. nu a suferit modificăridecât în sensul sublinierii importanţei anumitor capitole. Cuvântul fiind in permanenţă studiat în context datorităpuţinelor forme flexionare, morfologia limbii engleze nu poate fi interpretată şi studiată decât ca morfologiesintactică (cazurile substantivului se recunosc prin funcţia lor sintactică, o serie de părţi de vorbire - prin locul pecare îl ocupă în propoziţie etc.). De aici şi posibilitatea aplicării criteriului sintactic al ierarhizării (părţi„principale”, „secundare" ale propoziţiei) la părţile de vorbire substantivul şi verbul fiind privite ca părţi devorbire principale. Celelalte părţi de vorbire gravitează in jurul lor, devenind:a) determinanţi (Determinatives) - cuvinte care precizează in diferite sensuri (cantitativ, temporal etc.) înţelesul

altor cuvinte, fără a-l modifica;b) modificatori (Modifiers) - cuvinte care modifică înţelesul altor cuvinte;c) înlocuitori (Substitutes) - cuvinte care înlocuiesc alte părţi de vorbire (de exemplu pronumele care înlocuieştesubstantivul).La aceste categorii se adaugă elementele de legătură (Connectives), cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.Totodată, în funcţie de scopurile urmărite prin învăţarea gramaticii limbii engleze, autorul recomandă atâtcolegilor cât şi elevilor să folosească materialul analizat în cartea de faţă în mod selectiv (ierarhia problemelorreiese din clasificări şi modul în care sunt prezentate). Aceeaşi recomandare este valabilă şi pentru exerciţii.MorfologiaSubstantivul (The Noun)§ 1. Generalităţi.O clasă de cuvinte deosebit de importantă în vocabularul unei limbi, inclusiv în vocabularul limbii engleze, estecea a cuvintelor care definesc „ceva", orice „obiect" ce poate fi perceput de simţuri, reprezentat în minte,imaginat sau gândit: fiinţe (man om, people popor, Victor, writer scriitor, lamb miel), precum şi tot ce ţine delumea organică (plant plantă, tree pom, rose trandafir), tot ce ţine de lumea anorganică (rock stâncă, coalcărbune, water apă; lucruri (table masă, road drum, train tren, ink-pot călimară), noţiuni abstracte (idea idee,faculty facultate, însuşire, kindness bunătate) etc. In orice dicţionar, numărul unor asemenea cuvinte depăşeştecu mult pe acela al cuvintelor aparţinând altor clase, lucru firesc dacă ne gândim la varietatea infinită de obiecteşi noţiuni de care omul a luat şi ia cunoştinţă în cursul istoriei sale. Despre ele vorbim, pe seama lor facemdiverse aprecieri, le punem în diferite relaţii, le luam ca puncte de referinţă, în dicţionare ele sunt menţionate casubstantive (în dicţionarele engleze, n. -noun) şi tot astfel în gramatici.Ca parte de vorbire însă, deci ca element gramatical, substantivul nu poate fi caracterizat şi definit numai pe bazaînţelesului (a „valorii sale semantice"). Gramatica trebuie să ţină seama şi de forma acestei părţi de vorbire, defelul cum se asociază cu alte cuvinte-părţi de vorbire, precum şi de funcţiile gramaticale pe care le poateîndeplin

O clasă de cuvinte deosebit de importantă în vocabularul unei limbi, inclusiv în vocabularul limbii engleze, este cea a cuvintelor care definesc „ceva", orice „obiect" ce poate fi perceput de simţuri, reprezentat în minte, imaginat sau gândit: fiinţe (man om, people popor, Victor, writer scriitor, lamb miel), precum şi tot ce ţine de